Přidej
inzerci
Ekonom
23.8.2021 | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

Volné místo EKONOM, vhodné pro OZP

Městská část Praha 6 – Úřad městské části vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ekonom.

Pracovní pozice: ekonom

Platové zařazení : Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 21 260 do 31 240 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240 Kč


Náplň práce (příklady požadovaných prací) :
- Zpracovává a kontroluje evidenci movitého a nemovitého majetku v programu GINIS MAJ, UCR a ENO.
- Zpracovává účetní odpisy za MČ Praha 6.
- Zpracovává daňová přiznání, hlášení a další daňovou evidenci za MČ Praha 6; komunikuje s finančním úřadem, MHMP apod.
- Posuzuje hospodářsko-právní závazky MČ Praha 6 z daňového hlediska.
Bližší informace poskytne : Ing. Kateřina Šampalíková, vedoucí oddělení ekonomiky a evidence majetku
Telefon : 220 189 749


Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody, dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou.
Předpokládaný nástup: dle dohody.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.
Místo výkonu práce: Praha.
Požadované vzdělání : vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Požadované znalosti a dovednosti :
- praxe v oblasti hospodaření územních samosprávných celků vítána
- výborná znalost práce na PC (MS Office - zejména MS Excel, Word)
- výhodou je znalost programů GINIS MAJ, UCR a ENO
- schopnost samostatné i týmové práce, samostatného rozhodování a řešení problémů, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, odolnost vůči stresu
- komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
- vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních
samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření
pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání
 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost3/
- ovládání českého jazyka.
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:
• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
• datum a podpis.


Formulář přihlášky : https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f1917_214.rtf
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo ověřenou
kopii. Cizí státní příslušníci též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášku s požadovanými doklady4/, vhodné je připojení i motivačního dopisu, je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30.09.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6.
Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - ekonom OSM
Úřad městské části Praha 6, personální oddělení, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6


Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky. U požadovaných
příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze5/ do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v
listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném
termínu do datové schránky městské části : bmzbv7c. Do předmětu prosím uveďte: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení –
ekonom OSM.

Přidej komentář
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
vozejkov_550x160_5.jpg
needo_banner-550x160px1-02-1.jpg