Přidej
inzerci
foto k článku
2.9.2019 | Hlavní město Praha | Vozejkov

Referent správního řízení

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu mateřské. Vhodné pro OZP.

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části vydává Oznámení o volném pracovním místu:

Sjednaný druh práce : referent správního řízení Pracovní poměr

1/. úředníka/úřednice bude sjednán na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené, případně rodičovské dovolené. Platové zařazení : Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 19 760 do 29 740 Kč a bude určen dle délky praxe; osobní příplatek může být poskytnut až do výše 29 740 Kč

2/. Náplň práce (pouze nejnáročnější příklady prací) :
- Zajišťuje součinnost s orgány vnější kontroly – Policií ČR, Městskou policií, ČOI, VZP, ČZPI, Hygienickou stanicí, FÚ, ČSÚ atd. a spolupracuje s hospodářskou komorou a živnostenskými společenstvy.
- Vede správní řízení nebo přestupkové řízení v případech porušení nebo nedodržování podmínek stanovených živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy.
- Rozhoduje v přestupkovém řízení o uložení pokuty, ve správním řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti.
- Zpracovává návrhy trestních oznámení pro orgány činné v trestním řízení. Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody.
Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.
Místo výkonu práce : Praha.
Předpokládaný nástup : dle dohody. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost

- ovládání českého jazyka.

Požadované vzdělání na oprávněnou úřední osobu:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru

3/ nebo
- vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

4/. Požadované znalosti a dovednosti : - vítána znalost problematiky živnostenského podnikání a vedení správního/přestupkového řízení
- velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti, schopnost jednání s lidmi
- schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost, zvládání zátěže
- znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
- vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při správě živnostenského podnikání (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání

5/). Písemnou nabídku se strukturovaným profesním životopisem

6/ je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 17.09.2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 6,
adresa:
Úřad městské části Praha 6
Živnostenský odbor
k rukám Ing. Petry Studené, vedoucí oddělení správního řízení
Čs. armády 23
160 52 Praha 6
nebo na e-mailu : pstudena@praha6.cz Obálku nebo e-mail prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - nabídka práce – správní řízení Kontakt : Ing. Petra Studená, vedoucí oddělení správního řízení telefon : 220 189 852
Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením.


Vysvětlivky k obsahu textu Oznámení o volném pracovním místu :
1/ Na základě § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud je do takového orgánu vyslán zaměstnavatelem, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírá odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Jinou výdělečnou činnost může vykonávat pouze jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele; to se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na správu vlastního majetku, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní úřad a na činnost v poradních orgánech vlády.
2/ V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce(dále jen zákon) a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády); osobní příplatek je poskytován v souladu s ust. § 131 zákona.
3/ Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jakoby nebyla odsouzena.
4/ Podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, úřední osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení (dále jen "oprávněná úřední osoba") musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty první, musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra.
4/ Podle § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění ve spojení s § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Od 1. 1. 2023 může činnost oprávněné úřední osoby vykonávat pouze osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR, případně úřední osoba starší 50 let, pokud nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala o nich.
5/ Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, v platném znění; podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.
6/ Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je městská část Praha 6 – Úřad městské části.


Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o zjednodušeném výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 5 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.


V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie; máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů; právo na výmaz, pokud již pominul  účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně; dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů; a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů.


Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů; kontakt : gdpr@equica.cz . Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.


Ing. Jan Holický, MBA
tajemník Úřadu městské části

Přidej komentář