Přidej
inzerci
Volné místo REFERENT personální agendy, vhodné pro OZP
27.8.2021 | Hlavní město Praha | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

Volné místo REFERENT personální agendy, vhodné pro OZP

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice referent personální agendy.

Informace o pozici

Platové zařazení : Platový tarif v 9. platové třídě je stanoven ve výši od 19.730 do 28.920 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 14.460 Kč
Náplň práce (příklady požadovaných prací) :
- Zajišťování vzdělávání zaměstnanců dle zák. 312/2002 Sb. v oblasti průběžného vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků. Úzká spolupráce s vedoucími odborů a vedoucími oddělení na vypracování plánu vzdělávání a hodnocení.
- Zajišťování agendy prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
- Zajišťování akreditovaných vzdělávacích programů MČ.
- Příprava návrhu objemu finančních prostředků pro zajišťovanou oblast vzdělávání.
- Zajišťování jazykových kurzů.
Bližší informace poskytne : Ing.Miroslava Neugebauerová, vedoucí personálního oddělení, Telefon : 220 189 352
Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody, dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou.
Požadované vzdělání : vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
Požadované znalosti a dovednosti :
- praxe/orientace v agendě vzdělávání ve veřejné správě vítána,
- vítána orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání,
- komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce,
- zkušenost s prohlubováním kvalifikace formou eLearningu vítána,
- schopnost samostatného i týmového řešení problémů, systematičnost,
- aktivní přístup při stanovení vzdělávacích potřeb a zajišťování vzdělávání zaměstnanců,
- znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40
hodin; pružné rozvržení pracovní doby.
Místo výkonu práce : Praha.
Předpokládaný nástup : dle dohody.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb. :

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý
 • pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost
 • ovládání českého jazyka.

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou :

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

Formulář přihlášky : https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f1917_214.rtf
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo ověřenou
kopii. Cizí státní příslušníci též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 08.09.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6.
Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - vzdělávání
Úřad městské části Praha 6, personální oddělení, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky. U požadovaných
příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze4/ do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v
listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném
termínu do datové schránky městské části : bmzbv7c. Do předmětu prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT - výběrové řízení –
vzdělávání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením, mimo osob neslyšících, slabozrakých či nevidomých a hluchoslepých.

Přidej komentář
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
vozejkov_550x160_5.jpg
needo_banner-550x160px1-02-1.jpg