Ochrana osobních údajů

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Správce Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., se sídlem Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most, IČO 00473146, zastoupený Alenou Jančíkovou (ředitelka)

zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souvislosti s plněním své zákonné povinnosti zapsaného spolku (členská základna), registrovaného poskytovatele sociálních služeb (odborné sociální poradenství), realizátora projektu podpořeného finančními prostředky ESF z Operačního programu Zaměstnanost (Peer mentoring), dále s plněním povinnosti vést řádně účetnictví a daňovou evidenci, vést pracovně-právní agendu, svým právem požadovat úhradu členských příspěvků a evidovat údaje o jejich zaplacení a další osobní a citlivé údaje na základě Vašeho souhlasu (Vozejkov, VozejkMap, Hvězdný bazar) či na základě smlouvy (podpora bydlení, půjčování automobilů a kompenzačních pomůcek).

Interní směrnice o zpracování osobních údajů ke stažení zde.

 

Vaše práva v souvislosti se shromažďováním osobních údajů:

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Máte právo na přenositelnost údajů - na Vaši žádost může CZEPA jako správce údajů předat Vámi specifikované osobní či citlivé údaje jinému správci (například jinému poskytovateli sociálních služeb). Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů.  Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni podle právních předpisů vést.

Jako subjekt údajů můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

Informace pro subjekt údajů – klienty odborného sociálního poradenství

  • Zájemci o službu a klienti odborného sociálního poradenství mohou vystupovat/čerpat službu anonymně.
  • Pokud z povahy dotazu/zakázky klienta je nezbytné konzultovat v souvislosti bližších identifikačních údajů (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, email) či citlivých údajů jako jsou podrobnosti zdravotního stavu (např. zdravotní indikace jednotlivých sociálních dávek a příspěvků), je klientovi nabídnuta možnost odborné komplexní konzultace za podmínky sdělení bližších relevantních informací. V případě, že klient poskytne bližší informace o svém zdravotním stavu, považuje se toto jednání za vyjádřený vědomý souhlas se zpracováním a uchováním těchto citlivých údajů ze strany oprávněných pracovníků asociace CZEPA (sociální pracovnice, specialistka na spinální problematiku). Archivace takových citlivých údajů podléhá skartačnímu řádu ve lhůtě 10 let od posledního kontaktu klienta s pracovníky odborného sociálního poradenství. Na žádost klienta (telefonicky, emailem) je možné souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat – poté jsou poskytnuté osobní a citlivé údaje skartovány dříve (např. neprodleně po splnění zakázky).
  • Pracovníci CZEPA se hlásí ke kodexu chování – Etický kodex České asociace paraplegiků – CZEPA.
  • Bližší informace o zpracování osobních údajů (záznamy o zpracování, záznam o komunikaci se subjektem údajů aj.) CZEPA doloží subjektu údajů
    na vyžádání.
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg