Přidej
aktualitu
foto k článku
16.7.2019 | Celá ČR | Alena Jančíková, ředitelka CZEPA

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Změny pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí budou již zřejmě od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a odběratele náhradního plnění.

Pro veřejnost jsou nové stránky k dispozici od 28. června 2019 v rámci souběžného provozu stávajícího portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednotné portálové řešení je dostupné na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz.

Plánuje se, že dne 1. srpna 2019 bude provoz původního portálu ukončen a uživatelé naleznou veškeré důležité informace pouze na výše uvedených adresách. Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí přinese ve vztahu k chráněnému trhu práce některé inovace. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění, povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle ustanovení § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti.

Je potřeba upozornit na změnu přihlašování právnických a fyzických osob do jednotného portálového řešení. Jedná se o změnu, která vyplývá ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tedy o nutnost prokázání totožnosti pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Do jednotného portálového řešení se tak bude možné přihlásit dvěma způsoby:

  • prostřednictvím systému e-identita - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, tj. na adrese https://www.eidentita.cz,
  • prostřednictvím informačního systému datových schránek - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na informačním systému datových schránek, tj. na adrese https://www.datoveschranky.info/.

Evidence náhradního plnění

Evidence náhradního plnění, která bude pravděpodobně od 1. srpna 2019 provozována v rámci jednotného portálového řešení, nepřinese žádné změny, pokud jde o její funkcionalitu či strukturu zadávaných dat. Fungování aplikace bude popsáno v uživatelské příručce, která bude s předstihem k dispozici na stránkách jednotného portálového řešení. Faktury vystavené v rámci náhradního plnění budou do konce měsíce července 2019 zadávány do stávající aplikace evidence náhradního plnění. Je potřeba zdůraznit, že faktury zadané do stávající evidence náhradního plnění budou automaticky migrovány do aplikace provozované v rámci jednotného portálového řešení. Z důvodu zajištění kontinuálního zadávání dokladů v režimu náhradního plnění a jejich kontroly ze strany odběratelů doporučujeme zaměstnavatelům přistupujícím do evidence náhradního plnění (tedy dodavatelům i odběratelům), aby si v průběhu měsíce července 2019 zajistili jednu z výše uvedených možností přihlášení do jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí. S prvním přihlášením do evidence náhradního plnění v rámci jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí souvisí možnost předat pověření pro vkládání faktur a editaci údajů v aplikaci evidence náhradního plnění jiné osobě, než je vlastník náhradního plnění. Vlastníkem je v této souvislosti označen ten zástupce dodavatele / odběratele, jehož IČO či RČ figuruje v systému e-identita nebo datové schránce a je shodné s údaji dodavatele / odběratele v evidenci náhradního plnění. Vlastník se přihlásí a zaeviduje od 1. srpna 2019 na novém portálu jako první. Následně může zadat pověřené osoby.

Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Zaměstnavatelé uznaní za zaměstnavatele na chráněném trhu práce mají podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti povinnost předkládat Úřadu práce České republiky roční zprávu o své činnosti, a to vždy do 15. července následujícího kalendářního roku. V rámci jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí budou roční zprávu zadávat od 28. 6. 2019 do aplikace připravené na adrese https://web.mpsv.cz/web/cz/-/rocni-zprava-o-cinnostizamestnavatele-uznaneho-na-chtp. Na této adrese je také možné formulář roční zprávy stáhnout, vyplnit a zaslat Úřadu práce České republiky. Z důvodu statistického vyhodnocování informací zadávaných do roční zprávy žádáme zaměstnavatele, aby preferovali zadání údajů do připravené aplikace, a to i v případě, že již v průběhu roku 2019 roční zprávu o své činnosti Úřadu práce České republiky zaslali. Informace zadané do připravené aplikace umožní vyhodnotit situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, resp. poskytnou Ministerstvu práce a sociálních věcí informace potřebné pro zajištění efektivních a systémových změn v oblasti chráněného trhu práce. Stejně jako v případě evidence náhradního plnění se budou zaměstnavatelé přihlašovat k připravené aplikaci prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, tj. prostřednictvím systému e-identita nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg