Přidej
aktualitu
foto k článku
19.9.2022 | redakce VOZEJKOV

Sociální nadační fond: Pomoc lidem v těžké životní situaci (Brno a Jihomoravský kraj)

Posláním nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají, ve městě Brně a Jihomoravském kraji. Převážně finanční pomoc je směřována k lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám, seniorům, rodinám s dětmi ohroženým chudobou, dětem bez zázemí rodiny – z pěstounské či ústavní péče.
Nejbližší termín pro uzávěrku žádostí je 30. září 2022.

Rozhodnutí o přidělení podpory náleží správní radě složené ze zástupců statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a zástupců odborné veřejnosti. Její předsedkyní je primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková.

Finanční příspěvek až do výše 100 000 Kč je možné čerpat na:

 • zajištění sociálních služeb
 • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění 
 • nákup zdravotních pomůcek 
 • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů
 • podporu domácí péče
 • úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)
 • podporu rodin pečujících o člověka se zdravotním omezením 
 • podporu mladých lidí opouštějících dětský domov či pěstounskou péči,
 • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou.

Nadační příspěvek je poskytován za účelem řešení tíživé sociální situace žadatele nebo jeho rodiny žijícího v Brně a Jihomoravském kraji. Nadační příspěvek NELZE využít na úhradu dluhů. Bližší specifikaci najdete v pravidlech níže.

Pro získání finanční pomoci je potřeba podat řádně vyplněnou žádost včetně všech relevantních příloh a následně projít schvalovacím procesem správní rady, která se schází 4× ročně.

Jak podat žádost?

Vyplňte, prosím, žádost o nadační příspěvek níže a doručte do termínu: 30. 9. 2022.
Žádosti podané po termínu budou zařazeny k posouzení na následující období.

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh můžete předat jedním z následujících způsobů:

 • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu: Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)
 • přinést každou středu v měsíci od 9 do 15 hodin do kanceláře na Mečové 5 v Brně

Pokud potřebujete poradit, můžete zavolat na čísla 734 585 349 nebo 703 471 717.

Kritéria hodnocení

 • Podrobný popis situace žadatele
 • Účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • Míra motivace a zřetelná snaha žadatele o řešení situace vlastním přičiněním
 • Péče žadatele o nezletilé děti
 • Doložené příjmy a potřebné doklady
 • Případně součinnost žadatele se sociálním pracovníkem či organizací při řešení vlastní situace, délka spolupráce a doporučení

Rozhodování o nadačním příspěvku

Správní rada Sociálního nadačního fondu podanou žádost posuzuje a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje dle výše uvedených kritérií.

Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada svá rozhodnutí nezdůvodňuje, rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. O výsledku je žadatel (případně sociální pracovník) informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady

Termíny zasedání: začátek března, června, konec září, listopadu.

V případě schválení nadačního příspěvku je s žadatelem podepsána darovací smlouva. 
Finanční podpora poskytnutá v hotovosti je zvažována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

 

Zdroj: https://www.socialni-nadacni-fond.cz/potrebuji-pomoc/

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png