Přidej
aktualitu
snimek-obrazovky-2024-02-20-145933.png
19.2.2024 | redakce VOZEJKOV

Zlepší se bezbariérovost v ČR?

S novelou stavebního zákona přechází z větší části zodpovědnost za správnost bezbariérovosti na autorizované osoby (projektanty a architekty. Rapidně vzrostly obavy neziskových organizací, které se vyjadřují před vydáním stavebního povolení k přístupnosti (bezbariérovosti) dané stavby.

Na základě toho CZEPA a jiní aktéři apelovali na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (pod tento resort stavební zákon spadá), aby přístupnost byla striktně dodržována. Kritizovali jsme systém, který doposud nebyl zcela funkční, navíc s hrozbou, že zodpovědnost za správnost provedení bezbariérovosti již neponese státní správa.

Po mnoha jednáních během roku 2023 na půdě MMR, s ministrem Ivanem Bartošem a zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Laurenčíkovou, vzniká poradní orgán ministra pro místní rozvoj. Zastoupení zde má veřejná správa, profesní komory, akademický sektor a zejména neziskové organizace sdružující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Členové poradního sboru ministra pro místní rozvoj:

 • za zmocněnkyni vlády pro lidská práva
  • jako člena Mgr. Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a jako zástupce JUDr. Pavla Ptáčníka.
 • za NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s.
  • jako člena Ing. Janu Košťálovou, Ph.D. a jako zástupce Ing. Karla Sobola.
 • za Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
  • jako člena Ing. Dagmar Lanzovou a jako zástupce Ing. Milenu Antonovičovou.
 • za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s.
  • jako člena Ing. Františka Brašnu a jako zástupce Ing. arch. Nikolu Karasovou.
 • za Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s.
  • jako člena Mgr. Šárku Prokopiusovou a jako zástupce Mgr. Janu Havlovou.
 • za Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením
  • jako členy JUDr. Pavla Ptáčníka, Mgr. Blanku Espinozu LL.M. a Mgr. Nicole Fryčovou a jako zástupce Mgr. Martinu Jelínkovou.
 • za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • jako členy Mgr. Martina Daňka a Ing. Petra Nováka.
 • za Ministerstvo dopravy ČR
  • jako člena Ing. Jiřího Horkela a jako zástupce Ing. Danu Teichmanovou.
 • za Ministerstvo kultury ČR
  • jako člena JUDr. Martina Zídka a jako zástupce Mgr. Lucii Šikovou.
 • za Ministerstvo vnitra ČR
  • jako člena kpt. Bc. Jana Štechera a jako zástupce pplk. Mgr. Lucii Holinovou, DiS., MBA.
 • za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
  • jako člena Mgr. Bc. Martinu Běťákovou.
 • za Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • jako člena Ing. Martinu Hejdovou a jako zástupce Bc. Anetu Hroníkovou.
 • za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • jako člena Mgr. Ladislava Šimánka a jako zástupce Aleše Nepomuckého
 • za Veřejného ochránce práv
  • jako členy Mgr. Pavla Půčka, Ph.D. a Mgr. Romanu Jakešovou a jako zástupce JUDr. Janu Vašíkovou.
 • za Českou komoru architektů
  • jako člena Ing. arch. Jana Kasla a jako zástupce Ing. arch. Jana Tomandla, Ph.D.
 • za Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • jako člena Ing. Renatu Zdařilovou, Ph.D. a jako zástupce Ing. Michala Radimského, Ph.D.
 • za České vysoké učení technické v Praz
  • jako člena doc. Ing. arch. Luboše Knytla a jako zástupce Ing. arch. Petra Lédla, Ph.D.
 • za Vysoké učení technické v Brně
  • jako člena Ing. Michala Radimského, Ph.D. a jako zástupce Ing. Richarda Svobodu, Ph.D.
 • za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava
  • jako člena Ing. Renatu Zdařilovou, Ph.D.

Účelem založení poradního sboru je spojení úřední (legislativa a exekutiva) s potřebami koncových uživatelů prostřednictvím neziskového sektoru. Na základě komunikace  u jednoho stolu všech aktérů by mělo dojít ke zlepšení celého systému v dodržování přístupnosti. Poprvé sbor zasedal na začátku ledna 2024 a budeme věřit, že se zápisy objeví na stránkách MMR.

Lidé s omezených pohybem (např. vozíčkáři atd.) mohou vznášet podněty na jednání poradního sboru přes kompetentního a zastřešujícího člena sboru, konkrétně přes NRZP, paní Dagmar Lanzovou, lanzova@nrzp.cz

Zapojte se aktivně do připomínkování podkladů (normy ČSN) pro uživatelsky vyhovující prostředí lidí s postižením. Vaše podněty jsou ty nejcennější.

 

Zapsala: Alena Jančíková, CZEPA

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png