Přidej
aktualitu
coins-1523383_1280.jpg
19.5.2024 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 2

Důchod pečujících - aneb péče jako náhradní doba pojištění

Péče jako náhradní doba pojištění je uznávána pouze za určitých podmínek. Záleží na časovém rozsahu, "jak moc" osoba pečuje. Nově nabízíme pohled ČSSZ a Nejvyššího správního soudu z jara 2024, kteří pro uznání náhradní doby očekávají péči "na plný úvazek".
Všichni ve společnosti vědí, že pokud někdo chce v budoucnu pobírat starobní důchod, musí po stanovenou dobu pracovat a plnit odvody na sociální zabezpečení. Kromě výkonu práce jsou zákonem uznané činnosti, které jsou pro důchod akceptovány jako "náhradní doba pojištění". Mezi ně patří i péče o osobu s příspěvkem na péči. Má to však své ALE...
 
Řečí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 5, odstavec 2 - Okruh pojištěných osob
"Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále....d) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
 
V rámci služby Odborné sociální poradenství jsme získali zprostředkovanou zkušenost asistentky sociální péče, která průměrně cca 2 hodiny denně pečovala o osobu s příspěvkem na péči ve stupni IV. Paní asistentce, která žádala ČSSZ o uznání doby péče jako náhradní doby pojištění, tato doba péče uznána nebyla, protože svým rozsahem nebyla dostatečná.
 
Obdobnými případy se v nedávné době opakovaně zabýval Nejvyšší správní soud, který ve srovnatelných kauzách mj. uvedl: 
"Z hlediska smyslu a účelu zákona je proto nezbytné, aby náhradní doba pojištění byla asistentům sociální péče uznávána jen tehdy, pokud péči ve vztahu ke konkrétní osobě vykonávají osobně a v časovém rozsahu neumožňujícím výkon výdělečné činnosti při běžné (standardní) pracovní době."
 
"Osobní péče o osobu závislou na péči v konkrétním stupni logicky vyžaduje, aby pečující osoba byla u této osoby přítomna a jí nápomocna. To z povahy věci vylučuje výkon zaměstnání v takovém rozsahu, při němž pečující osoba nemůže být bezprostředně s osobou, která vyžaduje péči. Naopak výkonu péče zpravidla nebude bránit např. práce z domova. Při rozhodování v konkrétní věci však bude vždy záležet na posouzení, jakým způsobem má pečující osoba upraveny pracovní podmínky."
 
ČSSZ ve svém rozhodnutí mj. uvedla: 
"Lze tedy shrnout, že judikatura Nejvyššího správního soudu a odborná literatura dospěla ke shodnému závěru, jaký dlouhodobě zastávají ve své rozhodovací praxi také orgány sociálního zabezpečení, tj. že ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona o důchodovém pojištění je třeba vykládat tak, že asistentům sociální péče je umožněno získat náhradní dobu pojištění pouze za předpokladu, že poskytují jedné konkrétní osobě v příslušném stupni závislosti osobní péči v takové časové dotaci, která jim brání ve standardní výdělečné činnosti."
 
"Lze v této souvislosti již pouze zopakovat, že dlouhodobě ustálená rozhodovací praxe správ sociálního zabezpečení je taková, že podmínka osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby se považuje za splněnou pouze v případě, je-li vykonávána v časovém rozsahu, který alespoň přibližně odpovídá výdělečné činnosti na plný úvazek. Tato podmínka se přitom vztahuje nejen na osoby blízké a na osoby žijící s opečovávanou osobou ve společné domácnosti, ale také na asistenty sociální péče."
 
Závěr:
Pokud jste pečující osobou a poskytování péče Vám nezabírá téměř 8 hodin denně, pracujte. Až dospějete do věku odchodu do důchodu, ČSSZ bude sledovat, v jakém rozsahu byla péče poskytována a pravděpodobně dobu péče jako náhradní uzná jen v případech, kdy péče "alespoň přibližně odpovídala výdělečné činnosti na plný úvazek".
 
 
Zdroj foto: Fotka od Steve Buissinne z Pixabay

 

Diskuse

Radimir Beseda | 25.5.2024 16:37

Zdravím,
Mám 4. stupeň invalidyty. Moje manželka se o mne stará od úrazu více než 20 let. Na plný úvazek. Do práce nechodí a pobírá příslušnou výši příspěvku.

Nyní se postupně blížíme důchodoému věku. Jaká výše příjmů se ji do důchodu bude počítat? 
Z výše dávek na péči?
Nebo z průměrného platu?
Nebo je ještě jiný způsob výpočtu?

Myslím, že tohle bude zajímat více lidí. Děkuji za objasnění.
s pozdravem, Radek Beseda

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 27.5.2024 8:39

Vážený Radku,
doba péče o osobu s PnP se považuje za náhradní dobu péče. Předpokládám, že manželka před započetím péče několik let pracovala a odváděla tak sociální odvody. Přehled doby pojištění lze vidět v Evidenčním listu důchodového pojištění, o které je možné každý rok ČSSZ bezplatně požádat. 

Ohledně výpočtu důchodu pečující osoby cituji z webu ČSSZ:

"Doba takové péče se pro účely nároku na důchod hodnotí plně, tedy obdobně jako např. doba zaměstnání (to znamená, že se nijak nekrátí − např. pokud doba péče trvala 5 roků, započítá se pro důchod celých 5 roků). Pro výpočet důchodu je pak doba péče tzv. dobou vyloučenou, což znamená, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. To má pozitivní význam v tom, že při výpočtu příjem dosažený před tímto obdobím a po něm nebude kvůli období bez výdělků tzv. „rozmělněn“. Pro případy, kdy doba péče o osobu závislou trvala aspoň 15 let, stanoví zákon o důchodovém pojištění navíc specifický způsob výpočtu. Dojde ke dvojímu výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že doba péče se bude považovat buď za dobu vyloučenou, nebo za dobu pojištění s příjmy odpovídajícími částkám vyplaceného příspěvku na péči. Platí zásada, že pečující osobě bude přiznána výše důchodu, která je pro ni výhodnější."

S pozdravem Hana Sixtová

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg