Přidej
aktualitu
clause-2546124_1920.jpg
12.2.2021 | Celá ČR | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 3

Novela zákona o sociálních službách

Jeden z návrhů novely zákona zvyšuje ceny za sociální služby, výše příspěvků na péči však zůstávají stejné.

Sněmovní tisk č. 1143 v Poslanecké sněmovně Parlamentu obsahuje návrh novely zákony z rukou poslankyň a poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové. 

Z návrhu novely cituji:
- strana 5, § 76a - "(1)        Maximální výše úhrad stanovená prováděcím právním předpisem podle § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1 a § 76 odst. 1 se prováděcím právním předpisem od 1. ledna následujícího kalendářního roku zvýší o součet indexu růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny indexu růstu reálné mzdy, pokud je vyšší než 1. ...."

strana 16, Přechodná ustanovení: "1. Ministerstvo zvýší maximální úhrady stanovené prováděcím předpisem o 20 % s účinností ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."
 
strana 19, Důvodová zpráva: "Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. -  Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné rozpočty. Návrh zákona nemá dopady na životní prostředí. "
 
 
Návrh zákona zvyšuje jednorázově maximální ceny za sociální služby + navrhuje jejich pravidelné zvyšování.
Valorizace příspěvku na péči ukotvena není.
Finanční a sociální dopad na osoby sociální slabé, osoby se zdravotním postižením aj. překvapivě nikdo nehodnotí.
Při navrhovaném 20% zvýšení cen za sociální služby by hodina osobní asistence stála 156 Kč, tedy člověk se IV. stupněm příspěvku na péči by si mohl dovolit necelé 4 hodiny péče za 24 hodin.
 
CZEPA vyjádřila svůj nesouhlas vůči NRZP ČR (oficiální připomínkovací místo) i vůči navrhujícím poslancům.
Na webu Poslanecké sněmovny najdete kontakty na jednotlivé poslance, pokud se k návrhu novely chcete sami vyjádřit.
 

Zdroj foto: Gerd Altmann z Pixabay 

Diskuse

Tomáš Faber | 25.2.2021 10:18

Já s navýšením ceny za sociální služby souhlasím. Ministerstvo Obrany mi vyplácí "Náhradu věcné škody" je  to příspěvek na zvýšené náklady spojené s postižením.V případě, že bude zvýšen Příspěvek na péči, o to mi MO příspěvek sníží.( Nemá to logiku,příspěvek se z nějakého důvodu zvyšuje, např. inflace apod.) V případě zvýšení ceny za soc.služby mi MO příspěven částečně navýší.   

T.Faber

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 25.2.2021 10:41

(Panu T. Faber): Děkujeme za Vaši reakci a Vaši zkušenost. Náhrada věcné škody je, předpokládám, součást odškodnění za pracovní úraz. To však má jen malá skupina osob se zdravotním postižením. 

Při nejvyšším příspěvku na péči (stupeň IV.) ve výši 19 200 Kč, při počtu 31 dnů v měsíci a současné maximální ceně za péči 130 Kč/hodinu osobní asistence, si mohou nyní osoby se zdravotním postižením zaplatit 4,7 hodiny z 24 hodin.

Pokud projde navýšení maximálních částek za služby o 20%, stoupne maximální částka za osobní asistenci na 156 Kč. Potom osoba s příspěvkem ve IV. stupni, při počtu 31 dnů v měsíci, bude moci zaplatit 3,9 hodiny z 24 hodin.

CZEPA podporuje mnoho klientů s nejtěžším zdravotním postižením, o které pečují stárnoucí rodiče (často ve věku 70-80+). Pečující osoby je třeba "uvolnit" z péče, nahradit je profesionálními poskytovateli sociálních služeb. Ovšem jen obtížně lze jinak péči zajistit, když příspěvek dovolí úhradu tak nízkého časového úseku. Proto CZEPA všem poslancům výboru pro sociální politiku PSP ČR zaslala své vyjádření.

S pozdravem
Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA 

Fučík Leoš | 2.3.2021 18:12

Trošku statistiky.

A) MO přiznává  

r 2015 = 1 500; r. 2016 =1 801; r. 2017 = 1 885; r. 2018 = 2 197; r. 2019 = 1 931 služebních úrazů. Je vysoce nepravděpodobné, že za každý služební úraz je vyplácena renta; ale přesnější údaje jsou tajné. Údajně je náhrada za věcné škody vyplácena v rezortu MO v méně, než 50 případech.

 

B) MPSV vyplácí PnP takto (stav k ultimu 2019, struktura  dlouhodobě setrvalá):
 

celkem

stupeň závislosti

362 000

I.

II.

III.

IV.

 

109 000

116 000

87 000

51 000

 

Leoš Fučík

Opus Lacrimosa, z.ú. Brno

ředitel ústavu

www.charleytramp.cz

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png