Přidej
aktualitu
img_5022.jpg
25.4.2024 | Celá ČR | Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Trvalé následky po dopravní nehodě. Jak získat odškodnění.

Řešíte odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě? Poradíme, jak na získání spravedlivého odškodnění.

Právo na odškodnění

 

V případě nezaviněné účasti na dopravní nehodě má poškozený právo na odškodnění. Jednou z náhrad po autonehodě jsou trvalé následky, které mohou zásadně ovlivnit život poškozeného. Je možné se setkat i se slovním spojením ztížení společenského uplatnění, což je odborný název pro trvalé následky.

 

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě se primárně řeší s pojišťovnou vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Není nutné se obracet tak přímo na viníka nehody, za kterého plní pojišťovna.

Za nepojištěné vozidlo při zranění třetí osoby plní zpravidla Česká kancelář pojistitelů.

Co jsou trvalé následky po dopravní nehodě

 

Pokud řešíte odškodnění za trvalé následky po autonehodě, pak hledáte pojem "ztížení společenského uplatnění".

 

Proces získání odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě obvykle začíná až poté, co dojde k relativnímu ustálení zdravotního stavu poškozeného, což zpravidla trvá zhruba rok od dopravní nehody. Tento časový rámec je důležitý, protože umožňuje lékařům a znalcům provést posouzení stavu poškozené osoby a zhodnotit stav poškozeného.

V některých případech je nutné vyčkat delší dobu, avšak vždy pozor na zbytečné posouvání řešení náhrady kvůli riziku promlčení.

Trvalé následky po autonehodě mohou mít různé podoby a projevovat se různými způsoby. Může se jednat o fyzické obtíže, jako je například bolest kolene při chůzi do schodů nebo omezená hybnost ramene, která může komplikovat běžné denní činnosti. Nicméně důležité jsou i psychické následky, které mohou poškozenému výrazně ztěžovat život a jeho schopnost plně se zapojit do společnosti.

 

Nezapomeňte, že kromě ztížení společenského uplatnění jakožto trvalých následků lze řešit také další náhrady za zranění po nezaviněné autonehodě, a to obvykle:

 

bolestné

náhrada za vytrpěnou bolest;

je možno ji stanovit již po prvním ošetření či propuštění z nemocnice

náhrada ušlého výdělku (případně renty)

náhrada za ušlé příjmy v době pracovní neschopnosti nebo po ní;

zaměstnavatel ji může vyplácet průběžně každý měsíc, nebo hromadně po ukončení pracovní neschopnosti. Lze řešit také u OSVČ, která neměla vystavenou neschopenku.

náklady péče

náklady vynaložené na péči o nesoběstačnou osobu, které překračují hranice rodinné solidarity

náklady léčení

odškodnění nákladů za léky, rehabilitační nebo jiné zdravotnické pomůcky

cestovné

proplacení nákladů na cesty do zdravotnických zařízení

další nemajetková újma

specifická náhrada mimo bolestné a ztížení společenského uplatnění

ztížení společenského uplatnění

trvalé následky

 

Každý případ je však jedinečný a vyžaduje individuální posouzení, protože ne vždy má poškozený nárok na všechny výše uvedené formy odškodnění nebo má právo také na další. Různé náhrady se též uplatňují v různých časových fázích odškodňovacího procesu.

 

Trvalé následky po dopravní nehodě bývají v tomto procesu obvykle posledním krokem. Protože se jedná o trvalá omezení, je nezbytné počkat na relativní ustálení zdravotního stavu poškozeného, aby bylo možné přesně určit jejich rozsah a dopad na život poškozené osoby. A právě proto, že jde o omezení trvalá, jedná se zpravidla o nejvyšší vymoženou náhradu.

 

Trvalé následky po autonehodě a Metodika Nejvyššího soudu

 

Samotná výše odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě se určuje především podle systému stanoveného dle Metodiky Nejvyššího soudu ke stanovení nemajetkové újmy na zdraví. Tento systém byl vytvořen Nejvyšším soudem s cílem zajistit spravedlivé a předvídatelné odškodnění pro poškozené. 

Tato Metodika má však svoje limity a některé problematické pasáže, a proto se u vážných trvalých následcích využívají i další mechanismy k určení spravedlivé výše odškodnění ztížení společenského uplatnění. 

Výpočet ztížení společenského uplatnění dle Metodiky by měl realizovat školený znalec.

 

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění

 

Výše odškodnění za trvalé následky po autonehodě se samozřejmě liší podle konkrétního případu a závisí na mnoha faktorech. Nicméně, obecně platí následující rozpětí:

  • méně závažné trvalé následky – cca 200.000,- Kč;
  • středně závažné trvalé následky – cca 300.000,- Kč – 1.000.000,- Kč;
  • nejzávažnější trvalé následky – cca 1.000.000,- Kč a výše.

Tyto částky jsou však pouze orientační a skutečná výše odškodnění bude záviset na konkrétních okolnostech každého případu a individuálním hodnocení lékařů/znalců. Nicméně Metodika poskytuje užitečný rámec pro stanovení kompenzace za trvalé následky po dopravní nehodě.

 

Formuláře pojišťovny

 

Proces získání odškodnění za ztížení společenského uplatnění obvykle probíhá následujícím způsobem:

  1. Poškozený obdrží od pojišťovny viníka dopravní nehody formulář ke stanovení výše nemajetkové újmy.
  2. Tento formulář předá svému ošetřujícímu lékaři, který ho vyplní na základě posouzení stavu poškozeného.
  3. Pojišťovna následně na základě vyplněného formuláře stanoví výši odškodnění.

Je důležité si uvědomit, že pojišťovna je v tomto procesu protistranou poškozeného. Z tohoto důvodu je v zájmu poškozeného, aby se spoléhal zejména na své vlastní informace a nezávislý lékařský posudek. 

 

Lze žádat o doplatek odškodnění?

 

Pokud poškozený nejprve využil formuláře pojišťovny a obdržel již nějaké odškodnění za trvalé následky po autonehodě (ztížení společenského uplatnění) a později se rozhodl nechat si vypracovat znalecký posudek, existuje často možnost podat žádost o revizi a doplatek odškodnění, pokud je prokázáno, že původní formulář byl špatně vyplněný nebo nezohlednil všechny relevantní faktory.

Podmínkou řešení doplatku je obvykle skutečnost, že nebyla uzavřena již dohoda o vypořádání náhrady s pojišťovnou nebo již nenastalo promlčení.

Odškodnění trvalých následků

 

Odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) lze žádat obvykle mimosoudní cestou u pojišťovny vozidla viníka dopravní nehody, a to z povinného ručení. Jedná se zpravidla o nejvyšší náhradu vzhledem k závažnosti jejího charakteru, který spočívá v doživotním omezení v určité oblasti. Klíčovou roli hraje zdravotnická dokumentace, která je důkazem o utrpěných zraněních a následcích.

 

Pro poškozeného je výhodné ke stanovení výše odškodnění využít služeb specializovaného znalce, který vypracuje znalecký posudek k hodnocení odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě.

 

JUDr. Zbyněk Drobiš
právník projektu odskodneninehody.cz

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg