Přidej
aktualitu
plice_pixabay.png
15.12.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 3

Zvýšení příspěvku na mobilitu v souvislosti s plicní ventilací

Kdo používá zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii či domácí umělou plicní ventilaci, může požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu.

Mezi osobami se zdravotním postižením žijí lidé, kteří mají od zdravotní pojišťovny k užívání přístroje (zdravotnické prostředky) pro domácí oxygenoterapii či přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci. Pokud tyto osoby splňují podmínky přiznání příspěvku na mobilitu (a průkaz osoby se zdravotním postižením), mohou Úřadu práce doložit používání uvedených zdravotnických prostředků a požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu. Ten je od prosince 2022 vyplácen v základní výši 900 Kč/měsíčně (původní částka 550 Kč); pro osoby s výše uvedenými zdravotnickými prostředky je po doložení nezbytných dokladů částka navýšena na 2900 Kč/měsíc.

Příspěvek na mobilitu již pobírám, jak požádám o zvýšení?
Základní zvýšení příspěvku na mobilitu z původní částky 550 Kč (před novelou zákona) na částku 900 Kč proběhne automaticky. První zvýšená výplata přijde na účet v prosinci 2022. Není třeba o nic žádat.

Příspěvek na mobilitu již pobírám, současně užívám přístroje pro domácí oxygenoterapii či domácí umělou plicní ventilaci. Co mám dělat? 
Pokud Vám zdravotní pojišťovna zapůjčila přístroje pro domácí oxygenoterapii či domácí umělou plicní ventilaci a Vy tyto zdravotnické prostředky používáte po celý kalendářní měsíc, máte možnost požádat Úřad práce o zvýšení výplaty příspěvku na mobilitu ve zvýšené částce 2900 Kč. Musíte ale doložit užívání přístrojů. Nestačí potvrzení lékaře, je třeba požádat Vaši zdravotní pojišťovnu, aby písemně potvrdila, že máte uvedené přístroje v užívání. Pokud v případě domácí umělé plicní ventilace archivujete smlouvu mezi zdravotní pojišťovnou, servisní firmou a Vámi, stačí pro ÚP předložit tuto smlouvu (další potvrzení zdravotní pojišťovny není třeba).

Pokud váháte, zda Vámi užívaný přístroj splňuje podmínky pro zvýšení příspěvku, můžete jejich sezam konzultovat s lékařem - zvýšení příspěvku na mobilitu náleží pro zdravotnické prostředky, které jsou v zákoně o zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.), příloze č. 3 (Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz), oddílu C, tabulce č. 1, skupině 10 uvedeny pod kategorizačním kódem 10.03 či 10.08. 

Z potvrzení zdravotní pojišťovny (není na to stanoven jednotný formulář) musí být zřejmá identifikace uživatele - Vaše jméno, příjmení, datum narození či číslo pojištěnce; dále uvedení zdravotnického prostředku, který užíváte a od jakého data ho užíváte; a že tento zdravotnický prostředek využíváte po celý kalendářní měsíc. Takové potvrzení pojišťovny předložíte Úřadu práce (stačí prostá kopie; v případě potřeby ÚP originál vyžádá) a ten následně rozhodne o výplatě příspěvku na mobilitu ve zvýšené částce 2900 Kč. První výplata zvýšeného příspěvku bude vyplacena v lednu 2023.

O zvýšení příspěvku může z důvodů hodných zvláštního zřetele požádat i osoba, která žije v pobytové sociální službě (v "ústavu"), pokud splňuje podmínky nároku na příspěvek na mobilitu - tedy včetně požadavku, že se pravidelně měsíčně dopravuje (např. pravidelné dopravy k rodině, za vzděláním či pracovním uplatnění atp.).

Užívám přístroje na podporu dýchání, ale příspěvek na mobilitu dosud nemám. Co mám dělat?
Osoby, které užívají výše uvedené zdravotnické prostředky na podporu dýchání, ale dosud jim příspěvek na mobilitu nebyl přiznán, mohou o přiznání příspěvku na mobilitu požádat. Protože na příspěvek na mobilitu má nárok osoba, které je přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením v kategorii ZTP či ZTP/P, je třeba současně podat žádost o příspěvek na průkaz osoby. Doporučujeme tedy následující postup:

1) podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením (vydává se ve třech kategoriích - TP, ZTP či ZTP/P)
2) současně podat žádost o příspěvek na mobilitu (a rovnou ho doložit potvrzením zdravotní pojišťovny o užívání uvedených zdravotnických prostředků).

Úřad práce nejprve musí posoudit, zda splňujete kritéria pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a v jaké kategorii. Pokud ÚP rozhodne o přiznání průkazu v kategorii ZTP (zdravotně těžce postižený) či ZTP/P (zdravotně těžce postižený s průvodcem), může následně rozhodnout i o přiznání příspěvku na mobilitu. Z důvodu posuzování zdravotního stavu celé řízení trvá několik měsíců.

Příspěvek na mobilitu pobírám, ale aktuálně jsem v nemocnici (hospitalizace). Je něco jinak?
Každý, kdo pobírá příspěvek na mobilitu (bez ohledu na přiznanou výši), má stejně jako u jiných sociálních dávek povinnost ohlašovat Úřadu práce do 8 dnů změny. V případě krátkodobé hospitalizace člověk tuto změnu "jen" ohlásí a na výplatě se nic nemění. Ovšem, pokud jste v nemocnici hospitalizovaný/á po celý kalendářní měsíc (včetně celých 24 hodin prvního a posledního dne v měsíci), má se za to, že jste na lůžku nemocnice, nikam se nedopravujete (ani do/z nemocnice), proto se v takovém měsíci příspěvek na mobilitu nevyplácí. Výplata pokračuje po Vašem ohlášení změn - propuštění do místa pobytu.

 

Uvádíme odkazy na formuláře žádostí o jednotlivé dávky:
- formulář žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením zde
- formulář žádosti o příspěvek na mobilitu zde.

Žádosti podáváte na Úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Žádost je vyřizována na oddělení pro osoby se zdravotním postižením.

 

Pokud máte dotazy, nabízíme Vám osobní konzultaci v rámci odborného sociálního poradenství, služba je poskytována bezplatně. K dispozici jsou sociální pracovnice asociace CZEPA:
- Bc. Hana Sixtová - tel.: 608 043 331, email: sixtova@czepa.cz
- Monika Kupková, DiS. - tel.: 775 980 952, email: kupkova@czepa.cz.

 

 

Zdroj foto: mcmurryjulie z Pixabay 

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 16.12.2022 11:19

Na základě klientské konzultace z praxe doplňujeme sdělení:

Zvýšená částka příspěvku na mobilitu (2900 Kč) může být vyplácena tomu, kdo po celý kalendářní měsíc užívá vybrané zdravotnické prostředky. Novela zákona (o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, č. 329/2011 Sb.) začala platit od prosince 2022, proto se doklad zdravotní pojišťovny o užívání těchto přístrojů má vztahovat k prosinci t.r.  Protože v těchto dnech není celý kalendářní měsíc uzavřen, zdravotní pojišťovny budou moci potvrzení vydat vůči prosinci zpětně, v měsíci lednu 2023. 

Pracovníci Úřadu práce nejsou specialisté na zdravotnické prostředky/pomůcky. Instrukcí MPSV ČR je zřejmé, že zvýšení příspěvku na mobilitu může být přiznáno u přístrojů, které jsou v kategorizačním stromě zákona o zdravotním pojištění uvedeny pod kódem 10.03 (oxygenerátory) či 10.08 (dýchací přístroje). Doporučujeme proto u zdravotní pojišťovny žádat, aby bylo v potvrzení specifikováno, jaký kategorizační kód (číslo) má váš zdravotnický prostředek přiřazený (aby pracovníci ÚP mohli jeho oprávněnost posoudit v rámci přílohy zákona č. 48/1997 Sb.).

Pokud v praxi nastanou obtíže, můžete se obrátit na výše uvedené kontakty sociálních pracovnic asociace CZEPA.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 30.3.2023 16:09

S ohledem na navazující klientské dotazy uvádíme, že přístroje na léčbu spánkové apnoe jsou v kategorizačním stromě zařazeny ve skupině 10.04, proto na ně zvýšení příspěvku na mobilitu nemůže být poskytnuto.

 

Mezi zdravotnické prostředky ve skupině 10.03 "Zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii" patří:
10.03.01 - koncentrátory
- 10.03.01.01 - koncentrátory kyslíku - stacionární
- 10.03.01.02 - koncentrátory kyslíku - mobilní
- 10.03.01.03 - koncentrátory kyslíku - vysokoprůtokový
10.03.02 - systémy k aplikaci kapalného kyslíku
- 10.03.02.01 - systémy k aplikaci kapalného kyslíku
 

Mezi zdravotnické prostředky ve skupině 10.08 "Zdravotnické prostředky pro domácí umělou plicní ventilaci" patří:
10.08.01 - domácí plicní ventilace
- 10.08.01.01 - přístrojové vybavení pro neinvazivní plicní ventilaci (ventilátor, ventilovaná maska nosní nebo celoobličejová, ambuvak)
- 10.08.01.02 - přístrojové vybavení pro plicní ventilaci MPV (Mouthpiece ventilace) - 2 ventilátory, pulzní oxymetr, ventilovaná maska nosní nebo celoobličejová, náustek, ambuvak
- 10.08.01.03 - přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak)
- 10.08.01.04 - přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (2 ventilátory, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak)
 

Zdroj: příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 

Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg