Přidej
aktualitu
pixa.jpg
27.1.2023 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Pomohli jsme... Za neoprávněné účtování služeb pokuta

Věnujte pozornost fakturám za sociální služby, například osobní asistenci. Pokud Vám registrovaný poskytovatel účtuje částky vyšší, než stanovuje vyhláška, můžete se bránit.

Před dvěma lety chtěl Jan, který je roky po úraze závislý na péči, ulevit svým pečujícím rodičům. Začal proto pravidelně čerpat službu místního registrovaného poskytovatele osobní asistence. Při platbě faktury se ale podivil, že je mu k 8 hodinám přímé péče (tehdy 8x 130 Kč) fakturován i „čas nezbytný k zajištění úkonů“ v rozsahu 45 minut na jedno setkání (8x 45 minut = 6 hodin x 130 Kč).

Když jsou na faktuře zvláštní částky

Jan se proto obrátil na koordinátora služby a následně na vedoucí pracovníky poskytovatele. Odpovědí mu bylo, že do času nezbytného k zajištění úkonů je počítán čas, který asistenti tráví záznamy administrativy a další přípravou. Když se rozhodl uhradit čas pouze za přímou péči osobní asistence, poskytovatel obratem vyčíslil „dluh“ a pro další měsíce odmítl poskytovat péči „z důvodu plné kapacity“. Janovi tedy nezbylo, než fakturovaný čas nezbytný k zajištění úkonů uhradit. A pak každý další měsíc…

S žádostí o pomoc se tehdy obrátil na sociální pracovnici odborného sociálního poradenství asociace CZEPA. Ta prvotně vyžádala stanovisko Kanceláře veřejného ochránce práv, a následně konzultovala s odbornými pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Doporučení bylo jasné: podejte podnět k inspekci. Sociální pracovnice CZEPA tedy jménem klienta podnět k inspekci na MPSV ČR podala.

Inspekce sociální služby

Pracovníci inspekce MPSV ČR zkontrolovali stav účtování sociálních služeb u poskytovatele osobní asistence. Protože to bylo v době vrcholné pandemie covid-19, neobešlo se to bez procesních komplikací a tím i časové zátěže. Inspekce jasně vyjádřila, že účtovat v sociálních službách částky vyšší než stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb. je nezákonné. Nicméně poskytovatel využil legislativní možnosti obrany.

Kauzu řešila rozkladová komise, o jejímž výsledku rozhodl ministr. Nicméně, 23. 1. 2023 MPSV ČR sociální pracovnici CZEPA zaslalo vyjádření k případu, ze kterého jasně vyplývá, že účtovat služby nad rámec vyhlášky je porušení zákona, za který náleží poskytovateli pokuta.

MPSV ČR uvádí

- Tímto rozhodnutím bylo řízení o přestupku … rozhodnuto tak, že výrokem I. byl poskytovatel uznán vinným ze spáchání přestupku …, kterého se dopustil tím, že jednal v rozporu s §…, neboť stanovil za poskytnutí služby osobní asistence vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb. … a výrokem II. byla poskytovateli za uvedený přestupek … uložena pokuta ….

- Lze předpokládat, že vybíraná výše úhrady od klienta … nepokryje celkové náklady sociální služby na 1 hod. výkonu úkonu, avšak osobní asistence je sociální službou určenou pro osoby v nepříznivé sociální situaci a činnost je zpravidla dofinancována z jiných veřejných zdrojů. Proto platí, že celková výše úhrad požadovaných od klienta nesmí přesáhnout max. limity uvedené ve vyhlášce…

- Zákon o sociálních službách neumožňuje stanovení jakékoliv paušální platby za poskytování sociální služby osobní asistence dle § 5 vyhlášky. … To znamená, že „čas nezbytný k zajištění činnosti“ je již započítáván do celkové částky za prováděný úkon osobní asistence, tj. do stanovené výše 130 Kč…

Co to znamená pro Vás

Z průběžných reakcí klientů CZEPA víme, že nejde o ojedinělý případ neoprávněného účtování sociálních služeb. Proto radíme: podívejte se na smlouvu, ceník a vystavené faktury. Pokud platíte více než máte – aktuální maximální výše úhrady za službu osobní asistence je 155 Kč/hodinu – můžete se bránit. CZEPA Vás podpoří.

Poznámka - Vývoj stanovené maximální výše za hodinu osobní asistence:

- do konce února 2022: 130 Kč/hodinu (převážně v době řešené kauzy)

- březen – prosinec 2022: 135 Kč/hodinu

- od 1. ledna 2023: 155 kč/hodinu (pokud klient čerpá od jednoho poskytovatele více než 80 hodin péče měsíčně, platí jako maximální částka 135 Kč/hodinu).

 

Kontakt na sociální pracovnice služby Odborné sociální poradenství CZEPA:

Bc. Hana Sixtová, sixtova@czepa.cz, tel.: 608 043 331

Monika Kupková, DiS., kupkova@czepa.cz, tel.: 775 980 952

 

 

Zdroj foto: Tumisu z Pixabay 


Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png