Přidej
aktualitu
Jak na bezbariérovost
23.9.2022 | redakce VOZEJKOV | 2

Štvou vás ve veřejných budovách bariéry? Pojďme to změnit!

Řešíte často před návštěvou úřadu nebo jiných zařízení otázku, zda se obejdete bez pomoci druhého? Obáváte se, že zůstanete bezradně stát před domem nebo budete chtít v restauraci na toaletu? Zaplatili jste za ubytování a zjistíte, že se ani nevysprchujete?

Již několik let nařizuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, že veřejné nově budované nebo rekonstruované stavby či veřejná prostranství musí být bezbariérové.

I přesto se řada vozíčkářů v dnešní době stále musí prát s překonáváním bariér. Každý, kdo narazí na překážku, ať už jde o prudký sklon nájezdu, nevhodnou šířku vstupních dveří nebo chybějící madla na bezbariérové toaletě, má možnost ji nechat prověřit.

Stěžování si u piva či na sociálních sítích samo o sobě změny nepřinese. Proto mám pro vás pár konstruktivních návrhů, jak to změnit, i když je mi jasné, že ani jeden z nich nebude pro vás příjemný. Bohužel nežijeme v Americe, která je opravdu bezbariérová, u nás je třeba za svá práva bojovat. Je však strategické, abyste vyhlášku dobře znali a uměli věcně argumentovat. Možné kroky jsou následující, přičemž možností, jak postupovat, je více.

Občanská iniciativa

Ústní upozornění

Zkontaktujte osobně majitele, provozovatele, vedoucího nebo ředitele zařízení a vysvětlete mu, že v jejich zařízení se nacházejí bariéry, které by bylo vhodné s platnou legislativou odstranit. Pokud budete vysvětlovat problém obslužnému personálu, výsledek je v nedohlednu.

Písemné upozornění

Zašlete dopis adresovaný vedení zařízení. Popište nedostatky, zašlete fotografie. Upozorněte na to, že nedostatky nejsou jen v nesouladu s legislativou, ale že nevyhovující zařízení jsou nebezpečná, může se vám stát až příliš snadno úraz s dlouhotrvajícími následky. Zlomená ruka nebo vykloubené rameno je věc, kterou si nepřeje žádný vozíčkář. Kdo však uhradí léčebné náklady, ušlý zisk z pracovní neschopnosti?

Pokud jste ani tak stále nedocílili svého a jen posloucháte argumenty typu „jezdí tady hodně vozíčkářů, ale žádný z nich si nikdy nestěžoval“ anebo „lepší takhle než vůbec nic, ne?“, vezměte odvahu do hrsti a žeňte spravedlnost přes úřady.

Podnět příslušnému orgánu

Nejbližším místem, kde lze připomínku vznést, je místně příslušný stavební úřad, tj. na nejbližším úřadu s rozšířenou působností, kam nemovitost spadá.  Podnět na prošetření (ne stížnost) ve smyslu správního řádu je třeba podat v písemné formě. Podněty jsou neformální úkony, které nemusí splňovat striktní požadavky na formu a obsah, přesto je vhodné držet následující strukturu:

  1. Komu podnět adresujete: Uvedení správního orgánu, kterému podnět adresujete (včetně adresy)
  2. Kdo jste: Uvedení identifikačních údajů podatele. Standardně se uvádí jméno, adresa bydliště, případně e-mailová adresa, ID datové schránky nebo telefonní číslo. Toto je důležité, aby vás správní orgán mohl kontaktovat s informací, jak s podnětem naložil, nebo vás vyzvat k vysvětlení. Podnět nicméně může být podán i anonymně. Nebudete však o výsledku informováni.
  3. O co jde: Stanovení, čeho se podání týká, resp. co chcete, aby správní orgán udělal. V úvodu se doporučuje jasně sdělit, o co v podání jde. Např.: Podnět k provedení kontroly stavby XYZ s uvedením adresy stavby s číslem popisným, s parcelním číslem, které lze nalézt v katastru nemovitostí. Toto pomáhá správním orgánům rychle se orientovat.
  4. Podrobnosti: Vylíčení všech skutečností. Toto je obsahově klíčová a nejvíce obsáhlá část. Na základě těchto informací se správní orgán rozhoduje, jestli řízení zahájí či nikoli. Je zapotřebí popsat všechny skutečnosti, které vám připadají v rozporu s vyhláškou, doložte je přílohami (např. fotografie) a pokud možno se odkazujte na konkrétní ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb.
  5. Pokud chce být podatel o výsledku šetření informován, musí o to požádat
  6. Místo, datum, podpis

Pokud znáte jméno projektanta projektové dokumentace a máte pochybnosti o dodržení vyhlášky, můžete se obrátit na ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) nebo na ČKA (Česká komora architektů). Podáte podnět/stížnost na konkrétní autorizovanou osobu, že byla porušena povinnost z profesní i etické zásady autorizovaných osob vyplývající z Profesního a etického řádu ČKAIT / ČKA. Je nutné specifikovat, čeho se autorizovaná osoba dopustila. Podnět by měl nést stejné informace jako na stavební úřad.

Postřeh číslo 1: Toalety plné krámů

Častým nešvarem je uzavření bezbariérové toalety. Důvod? Vozíčkářů je málo a provozní personál nemá kam dát kýble, židle a truhlíky. Setkáváme se s tím na místech, kde bychom to ani nečekali. Nejen nemocniční zařízení či restaurace, ale dokonce i veřejné toalety. Podat stížnost na hygienickou stanici nebo živnostenský úřad vyplývá z logiky věci. Občan nemá kam si odskočit, živnostník nedodržuje řádná pravidla podnikání, ke kterým se zavázal, případně veřejná instituce neplní jasné standardy.

Postřeh číslo 2: Záhada zvaná památková péče

Vozíčkáři však nesmí při podávání podnětů na bezbariérovost veřejných budov zapomínat, že památkové objekty mohou mít výjimku. Důvodem je, že vybudování bezbariérového přístupu může narušit architektonickou podobu památky, respektive se u staveb, které jsou kulturními památkami, ustanovení bezbariérové vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Proč však jsou v České republice zájmy památkářů upřednostňovány nad přístupnost lidi s pohybovým omezením, když v jiných kultivovaných zemích s významnou historií to lze? Toť záhadou – a co je tedy u nás silnější? Zákon, nebo zájem?

Závěrem

Napadá mne taková filozofická otázka. Kam letí vozíčkář, když potřebuje ve městě na toaletu? No přeci do McDonald's… A víte proč? Protože tato americká franšíza si nedovolí ani v zemi, která na bezbariérovosti důsledně nelpí, nemít ve svém objektu WC pro handicapované.

Konec vtipu, zpět ke konstruktivním řešením. Pokud se setkáte s bariérami, pokuste se ji řešit třeba podle výše uvedených tipů. Pokud s podnětem ve správním řízení neuspějete, můžete se obrátit se svými podklady a žádostí o podporu na asociaci CZEPA.

V současné době aktivně spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na novele stavebního zákona tak, aby nastala změna k lepšímu.

Já osobně doufám, že novela stavebního zákona změnou k lepšímu bude.

Text: Alena Jančíková, ředitelka CZEPA

Foto: Pixabay.com; Alena Jančíková

Užitečné odkazy

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398

Stavební úřady městských úřadů - https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0061; http://stavebni-rizeni.cz/stavebni-urady/

ČKAIT - https://www.ckait.cz/

 

Diskuse

vozíčkářka | 24.9.2022 12:21

Dobrý den, co se týká veřejného prostoru v Praze, mohu doporučit projekt Změnte.to https://zmente.to. Po oznámení konkrétního problému sami zkontaktují příslušný úřad a ten byl v krátké době vyřešen.

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA | 26.9.2022 16:20

Dobrý den, děkujeme za tip. Máte konkrétní věc, která se změnila? Napište prosím pro inspiraci.

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png