Přidej
aktualitu
hannah-busing-zyx1bk9mqma-unsplash-1_2.jpg
3.2.2023 | redakce VOZEJKOV

Asistent sociální péče – část 3.

Třetí, poslední, díl seriálu právničky Mgr. Radky Pešlové přináší informace a podněty, jak si dobře nastavit smlouvu s asistentem sociální péče. Součástí článku je i vzor smlouvy.

Jak na samotnou smlouvu mezi asistentem sociálních služeb a opečovávaným

Celková koncepce smlouvy se bude hodně odvíjet od vztahu mezi pečujícím asistentem a opečovávaným. Smlouva může být ryze formální, tj. splní minimální náležitosti, nic moc neřeší, v případě sporu mezi asistentem a opečovávaným by nám k ničemu nebyla.

Takovouto smlouvu nejčastěji sjednávají lidé dobromyslní, v přátelském vztahu a ti, co chtějí učinit byrokracii za dost. Je mnoho případů, kdy tyto smlouvy mnoho let dostačují, ale bohužel je pár ojedinělých případů, kdy tzv. „strany následně splakaly nad vejdělkem“. 

Nelze nutit nikomu ani jednoduchou smlouvu a ani smlouvu plnou pojistek a opatření, vyjmenovávaných práv a povinností, co by kdyby. Z tohoto důvodu, abychom čtenáře nezatížili, poskytujeme opravdu velmi jednoduchý vzor bez výrazných pojistek (to by vzor byl i na několik stran a bylo by potřeba zkoumat konkrétní potřeby a situaci smluvních stran). Nicméně, doporučujeme si i projít seznam náležitostí a doporučení a nad svou smlouvou v tomto duchu přemýšlet, a případně si smlouvu obohatit. Nemusíte se bát, že smlouva nebude od právníka. V dnešní době uspějete u soudu i se smlouvou, která je psaná srozumitelně a laickým (rozumějte neprávním) jazykem. Užívejte ve smlouvě kratší věty, ale nebojte se příkladů, odrážek, doplňování. Nic vám později nebrání udělat i dodatek smlouvy, nebo starou smlouvu dohodou ukončit a udělat novou smlouvu, která vám bude více vyhovovat.

 

Jednoduchá smlouva podle zákona musí obsahovat:

 • označení smluvních stran – vhodné je mít uvedeno jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresu, telefon, e-mail (nebo jiné kontaktní údaje pro vzájemnou komunikaci).

Asistent má být svéprávný a opečovávaný by buď měl být zletilý a svéprávný, nebo bude zastoupen (do doby zletilosti rodičem, po zletilosti nejčastěji opatrovníkem). Zde je nutné podotknout, že za svéprávnost považujeme faktický stav chápání a porozumění. Pokud ale např. opečovávaný trpí demencí, sice o něm soud ještě nerozhodl o omezení svéprávnosti, už platně nemůže uzavřít smlouvu[1].

 • rozsah pomoci – zde mohou strany dohodnout jednoduché vymezení třeba podle životních potřeb, které opečovávaný nezvládá. Pouze obecně „dle potřeby“ nemusí v případě sporu stačit, proto by bylo vhodné se alespoň zamyslet, co vše opečovávaný potřebuje a konkretizovat (např. dle potřeby koupání, alespoň 2× týdně, oblékání každý den, nákupy...).
 • místo poskytování pomoci – nejčastěji to bude místo pobytu opečovávaného, ale mohly by přicházet v úvahu i např. doprovody a pomoc u lékaře, na dovolené, v práci.
 • čas poskytování pomoci – jinými slovy pracovní doba asistenta se může značně lišit. Pokud asistent má zajištěno tzv. i byt a stravu, často se očekává pohotovost asistenta 24 hodin denně, ale možná by také někdy asistent chtěl mít soukromý život, a tak by bylo vhodné podmínky opravdu lépe specifikovat. Mohl by totiž vzniknout spor, že je asistent celý den k dispozici, ale opečovávaný nic nepotřeboval – jak bude tento den vypadat asistentova odměna?

Jak předem bude čas pomoci plánovaný? Pokud není asistence pravidelná, ale je na dohodě, kdy předem si opečovávaný má asistenta „objednat“, aby si asistent mohl plánovat svůj čas. Jak se bude odhlašovat potřeba péče (když třeba opečovávanému přijede rodina, která se postará nebo když asistent bude sám chtít mít delší volno). Jak dlouho lze péči nepožadovat (pokud je asistence dennodenní a mnohahodinová, asistent asi jinde nepracuje, kdyby pak péče nebyla měsíc požadovaná, z čeho by asistent žil), jaký čas se zavazuje asistent „být k dispozici“.

 • výše úhrady za pomoc – obecně odkazujeme do předchozího článku k části „Za kolik může asistent sociální péče pracovat“ a doporučujeme, abyste uvažovali o asistenci jen ve formě dohledu (např. asistent je přítomen, když opečovávaný spí), o pohotovosti (asistent je ve svém vedlejším bytě, ale zavazuje se reagovat na přivolání), krátká pomoc, ale dlouhá cesta asistenta k opečovávanému, nemoc asistenta, „dovolená“ asistenta, čas na vzdělávání, úhrada vzdělávání, pracovně-ošetřovatelské pomůcky (např. rukavice, respirátor). Samozřejmě můžete nic takového neřešit, zvláště pokud je opečovávaný závislý pouze na příspěvku na péči, mohl by sice chtít asistentovi platit víc (a svým způsobem ho finančně motivovat), ale kde nic není...   

V rámci úhrady se doporučuje, aby v žádosti o příspěvek na péči byl vypsán účet (či adresa pro platbu na složenku) opečovávaného a ten s příspěvkem hospodařil a následně z něj vyplácel pečující osoby. Nedoporučuje se, aby se do žádosti napsalo rovnou číslo účtu asistenta (pečující osoby), protože takto nemá opečovávaný kontrolu nad svými prostředky a v případě nevole asistenta pečovat nebo sporu o kvalitu péče, výši úhrady, může vzniknou prodleva, kdy prostředky zadrží asistent a opečovaný s tím nic nezmůže (resp. domáhal by se nápravy zdlouhavě pomocí žaloby, příp. trestního řízení).

Pokud má asistent častěji opečovávaného někam doprovázet, bylo by na zvážení, zda si vzájemně dohodnou úhradu stravného asistentovi.

Spor by mohl vzniknou o čas poskytované péče a o kvalitu péče – bylo by vhodné rozmyslet se, zda mohou mít strany jistého arbitra, nebo jak by spor řešili. Peníze jsou v rukou opečovávaného a pokud ten určí, že péče trvala kratší čas a polovinu péče neuhradí, protože nebyla podle jeho představ, jak pak dopadne vzájemné řešení sporu?

 • datum – je-li písemná smlouva, musí mít dle občanského zákoníku uvedené také datum sjednání (smlouva je pak účinná, od data, které si strany dohodnou, že je už bude zavazovat – nejčastěji datum podpisu, protože to bývá i datum zahájení poskytování péče).
 • podpis – u osob svéprávných (resp. chápajících, co je ve smlouvě, co podepisují) se všichni podepisují sami. U nezletilého dítěte podpis provede rodič[2]. U osoby mající opatrovníka, podepisuje opatrovník podle toho, k čemu má pravomoc určenou soudem.

Pokud je některá z osob např. ochrnutá, může podepisovat třeba pusou, nebo znakem za účasti dvou svědků, nebo za účasti notáře a dvou svědků, nebo k podpisu může někoho zplnomocnit (zpravidla zde je plná moc tzv. generální formou notářského zápisu a případně doplněná o přítomnost dvou svědků)[3].

 

Co je vhodné si dále sjednat:

 • doručování[4] - kam, na jaké adresy a kontakty si obě strany budou doručovat úpravy uzavřené smlouvy
 • práva a povinnosti, pravidla péče - např. mlčenlivost, vzájemná oznamovací povinnost o nemoci, povinnost nosit ochranné pomůcky /respirátor/, povinnost dodržovat hygienu, být k sobě slušní, nedopouštět se dehonestujícího jednání, přivolání pomoci, kdo zadává péči /opečovávaný nebo jeho rodina/). Postupy – např. teplo v místnosti, kouření v prostoru, starost o prostor, zvířata, ostatní členy domácnosti. Možnosti odmítnutí péče, bylo-li by ohroženo zdraví.
 • výpověď, vč. výpovědní doby
 • doba platnosti smlouvy
 • záruky pro asistenta – je/není hlavní pečující osobou z pohledu uplatnění nároku doby péče jako doby pojištěné do důchodu
 • možnost zastoupení asistenta, za jakých podmínek
 • úroky z prodlení, pokud asistent nedostane zaplaceno včas
 • V rámci péče bývá požadováno podávání léků. Bude-li to sjednáno, měl by si dát asistent pozor, pokud má opečovávanému podat léky, které nadávkoval někdo jiný. Pokud by mezi léky byl jed – pachatel je ten, kdo jed podal. Řešení je podávání léků z originálních balení, nebo zajištění podávání léků zdravotníkem v rámci domácí péče.

 

Autor: Mgr. Radka Pešlová (ve spolupráci se službou Odborné sociální poradenství CZEPA)

 

1. díl článku zde: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-1

2. díl článku zde: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-2

Ilustrační foto: Unsplash.com

 


[1] zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění § 551: O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

§ 581: Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

[2] pozor na povinnost § 898 odst. 2 písm. d) bod 1. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, schvalovat smlouvu u soudu, pokud rodič spravuje jmění dítěte a zavazuje dítě k trvajícímu nebo opětovnému plnění na dobu delší než tři roky nebo na dobu trvající i po nabytí zletilosti dítětem.

[3] § 563 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění

[4] obecně je využíván §§ 570 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, ale nemusí to dostačovat, proto je vhodné uvažovat, zda je to dostatečné

 


Příloha

vzor_smlouvy_asistent_soc_pece_rp2023.docx [24.5 kB]
Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg