Přidej
aktualitu
VOZEJKOV - Auto, aneb zajištění mobility vozíčkáře
12.5.2020 | Celá ČR | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Auto, aneb zajištění mobility vozíčkáře

Příspěvek na koupi a úpravu automobilu, vrácení DPH, průkazy ZTP, parkovací průkazy, autoškoly a jiné info k tématu mobility vozíčkářů.

Častým tématem dotazů klientů odborného sociálního poradenství České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. jsou otázky ohledně zajištění mobility – například koupě a úpravy automobilu, vrácení DPH, parkovacích průkazů a řidičských průkazů či příspěvku na mobilitu. Pojďme se na jednotlivá témata podrobněji podívat.

  
Žádost na pořízení automobilu a jeho úpravy

Základní otázkou bývá, kdo má nárok na příspěvek na koupi automobilu? Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením dává konkrétní výčet uznaných zdravotních stavů, kterým může být příspěvek poskytnut. Jde zejména o těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí (např. amputační ztráty končetin, ztráta pohybu z důvodu ochrnutí, hemiparetické stavy, ankylózy-ztuhnutí kloubů či páteře, poruchy růstu do 120 cm, ztráty funkce rukou). Důležitá je proto zdravotní dokumentace žadatele, která popisuje jeho/její zdravotní stav, o kterém rozhoduje posudkový lékař.

Žadatel dále dokládá příjmy své, ale i svých blízkých osob (tzv. společně posuzované osoby). Podle výše příjmů, které se posuzují vůči násobkům životního minima, pak bude určena konkrétní výše příspěvku na pořízení automobilu. Příspěvek může být v rozmezí od 100 tisíc do 200 tisíc Kč na období 7 let.

Pokud chci o příspěvek na pořízení automobilu požádat, musím vyplnit předepsaný formulář (k vyzvednutí na Úřadu práce nebo ke stažení na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) a odevzdat ho na krajské pobočce Úřadu práce.

Pokud k řízení automobilu potřebuji jeho úpravy (např. ruční řízení, otočná sedačka, mechanismus pro nakládání vozíku aj.), mohu požádat Úřad práce o příspěvek  na zvláštní pomůcku – dodatečnou úpravu motorového vozidla. Úřad mi tak může přispět až 90% z ceny těchto úprav. Zbývajících 10% hradí sám žadatel, v případě nízkých příjmů může požádat na Úřadu práce o snížení spoluúčasti. Předpokládá se, že tyto úpravy (zvláštní pomůcku) bude žadatel užívat 5 let.

 

Vrácení DPH při zakoupení vozu

Ten, komu byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo může na místně příslušném Finančním úřadě požádat o vrácení DPH, a to do 3 let od rozhodnutí o přiznání příspěvku. Finanční úřad pak může jednou za 5 let vrátit až 100 tisíc Kč. O vrácení daně je možné požádat u nového, ale i ojetého automobilu.

 

Co mám dělat, pokud auto prodám nebo havárií zničím? – tzv. vratky

V případě, že uživatel přestane automobil (myslíme tím zvláštní pomůcku) užívat nebo již není jeho majitelem, musí za určitých podmínek vrátit získané příspěvky. S tím souvisí i oznamovací povinnost hlásit na ÚP změny.

Pokud před uplynutím 7 let přestanu být majitelem automobilu nebo ho přestanu užívat, musím změnu na ÚP ohlásit a ÚP pak vypočítá poměrnou část vratky z příspěvku. Když řádně poměrnou část vrátím, mohu podat novou žádost o nový příspěvek. Poměrná část příspěvku se vracet nemusí, pokud jsem automobil přestala užívat z důvodu změny zdravotního stavu či z důvodu úmrtí žadatele.

I Finančnímu úřadu, který vrátil DPH, náleží vratka poměrné části vyplacené daně, pokud uživatel přestane být majitelem motorového vozidla či ho pronajme jiné osobě. Povinnost vratky na FÚ nevzniká, pokud bylo motorové vozidlo při havárii zničeno.

 

ZTP/P průkaz, parkovací karta, dálniční známka

Důležitým, provázaným tématem jsou průkazky ZTP a parkovací karty. Podívejme se blíž i na toto téma. Tzv. „průkaz ZTP“ se oficiálně nazývá průkaz osoby se zdravotním postižením. Vydává se ve třech stupních (TP, ZTP a ZTP/P) podle vyhláškou definovaných zdravotních stavů. Pro zjednodušení v článku budeme uvádět pojem průkaz ZTP.

O průkaz ZTP se podává žádost na předepsaném formuláři na Úřadu práce. Opět je důležitým podkladem zdravotní dokumentace žadatele, kterou posuzuje posudkový lékař. Ten žadatel, kterému byl přiznán průkaz ve stupni II. (ZTP) či III. (ZTP/P) pak může čerpat následující výhody.

 

S platným průkazem ZTP či ZTP/P můžete na obecním úřadu (obvykle na sociálním odboru) požádat o vydání parkovacího průkazu, se kterým pak můžete parkovat na místech vyhrazených pro vozíčkáře. Pokud potřebujete vyhradit osobní parkovací místo pro váš automobil, typicky přímo před místem bydliště, podáte žádost také na obecním úřadu (obvykle na dopravním odboru). Dále mají držitelé ZTP a ZTP/P možnost užívat bezplatně dálnice.

 

https://ozpprace.cz/files/pictures/parkovac%C3%AD_pr%C5%AFkaz.png

Považujeme za důležité upozornit na to, že parkovací průkaz je možné použít jen tehdy, pokud je ve vozidle převážena osoba, která je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Pokud tato oprávněná osoba převážena není, nesmí být ve vozidle umístěn ani parkovací průkaz a řidič nesmí čerpat jeho výhody (typicky nesmí parkovat na místech vyhrazených pro vozíčkáře). Zneužití parkovacího průkazu je častým problémem, proto by i osoby se zdravotním postižením měly dohlížet na jeho řádné užívání.

 

Co příspěvek na dopravu?

Hovoříme o příspěvku na mobilitu, který je určený k financování nákladů na dopravu (na pohonné hmoty vlastního vozidla, na úhrady přepravních společností, taxislužby či v situaci, kdy mě někdo převáží a já mu za dopravu platím).

Příspěvek může dostat ten, komu byl přiznán průkaz ZTP či ZTP/P. Žádost se podává na předepsaném formuláři na místně příslušný Úřad práce. Ten v případě přiznání vyplácí měsíčně 550 Kč.

 

Téma řidičského průkazu…

Pokud dosud nemám řidičský průkaz, doporučujeme informovat se o programu „Škoda neřídit“, kterým Nadace Charty 77 ve spolupráci se společností Škoda Auto poskytuje grantový program pro handicapované zájemce o řidičský průkaz.

 

 

Také je možné poptat kontakty na autoškoly, které mají zkušenosti s výukou zájemců z řad osob se zdravotním postižením.

Souvisejícím tématem jsou i tzv. harmonizační kódy. To jsou předepsané kódy, které určují, za jakých podmínek může řidič řídit. Jednotlivé kódy tak určují, že řidič například potřebuje brýle či ruční ovládání brzy/plynu, atd. Správně by měl mít každý řidič případné harmonizační kódy uvedeny v řidičském průkazu. V praxi tyto kódy znají firmy, které se zabývají úpravami motorových vozidel; podnět pro zapsání do řidičského průkazu řešíme s praktickým lékařem.

 

Informací je mnoho, kde hledat pomoc?

Není možné v jednom článku obsáhnout všechny informace a souvislosti. V případě nejasností se určitě můžete obrátit na odborné sociální poradenství pacientských organizací, jako je například Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Informace také můžete žádat na Úřadu práce (oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením) či na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA, foto: archiv CZEPA

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg