Přidej
aktualitu
Vozejkov - Parkovací průkaz nesmí být zneužíván, ani vozíčkáři
22.1.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Parkovací průkaz nesmí být zneužíván, ani vozíčkáři

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mají současně nárok na vydání parkovacího průkazu, jenž je opravňuje parkovat na místě vyhrazeném pro vozíčkáře. Kdy je možné tuto výhodu využít? Kdy dochází k porušení zákona? Jaký typ parkovacího průkazu je platný?

Parkovací průkaz pro handicapované se vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody 2. a 3. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P). Opravňuje jeho držitele k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře, nebo umožňuje zřízení parkovacího místa přímo před domem. Legislativa vyhrazené místo přímo garantuje, nijak ale nezaručuje osvobození od případných poplatků. Jejich výši si určuje město vlastní vyhláškou.

 

Parkovací průkaz musí být ve vozidle umístěn viditelně, nejlépe za předním sklem. Jestliže držitel průkazu ve vozidle není právě přepravován nebo jej neřídí, je třeba kartu uschovat, jinak hrozí řidiči pokuta. Parkovací průkaz je možné využít v kterémkoli vozidle, pokud je v něm hendikepovaná osoba přepravována. Jeho vlastnictví není spjato s vozidlem, ale s osobou – držitelem průkazu.

 

Zákon č. 361/2000 Sb.

„Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.“

 

Parkovací průkaz vás opravňuje vjet do pěší zóny či zákazu a stát zde po nezbytně nutnou dobu. Stejně tak můžete vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". Nejde o pravidlo, vždy musí jít o naléhavou situaci. Vozidlo nikdy nesmí být překážkou na silnici.

 

 Zákon č. 361/2000 Sb.

„V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.“

 

„V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.“

 

Výhody vázané na parkovací průkaz

  • vyhrazené stání a parkování na místech pro osoby se zdravotním postižením,
  • vyhrazené parkovací stání před domem,
  • vjezd do zákazu vjezdu po dobu nezbytně nutnou, není-li auto překážkou na silnici,
  • možnost vjezdu do zákazu stání s dodatkovými tabulkami "mimo dopravní obsluhu", "jen dopravní obsluha", "mimo zásobování", možnost vjet do pěší zóny,
  • držitelé ZTP průkazů jsou zcela osvobozeni od dálničních poplatků na území ČR.

 

Kdy se držitel parkovacího průkazu dopouští přestupku?

Není povolena žádná forma padělání průkazu ani vytváření jeho kopií, a to ani v případě, že tak činí sám držitel pro vlastní potřebu. Přestupkem také je zakrytí nějaké části průkazu. Především ochranná známka, razítko, datum platnosti a jméno držitele musí být dobře viditelné i čitelné.

Výhody parkovacího průkazu nemohou využívat ostatní členové rodiny ani pečující osoby. Pokud vozíčkář nesedí ve vozidle – není přepravován, je třeba dodržovat dopravní značení i příslušné vyhlášky z pozice běžného řidiče.

 

Přestupkem je:

  • padělání průkazu,
  • kopírování průkazu pro vlastní potřebu,
  • nevhodné umístění ve vozidle,
  • zakrytí nebo nečitelnost identifikačních údajů na parkovací kartě,
  • využívání výhod parkovacího průkazu pokud není přepravován držitel průkazu.

 

Platnost parkovacího průkazu

V současnosti je platný pouze parkovací průkaz s označením O1 AA + šestimístné číslo. Splňuje kritéria parkovacích karet, které se vydávají v rámci celé Evropské unie (vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Právní předpis jinou podobu průkazu nepřipouští. To platí i v případě, kdy vlastníte jinou podobu průkazu a je na něm uvedena neomezená platnost. 

Považujete výhody spojené s parkovacím průkazem za dostatečné? Co by se podle vás mělo zlepšit, změnit, doladit? Napište nám o tom buď přímo na Facebook nebo do komentáře pod článek.

 

 

Zdroj: text: redakce, Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon č. 329/2011 Sb., www.pohyblivost.cz,  

foto: CZEPA, parkovaci-prukazhttps://pxhere.com/cs

 


Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg