Zdravim, mám dotaz, ohledně žádosti o úhradu a zapůjčení elektrického invalidního vozíku z veřejného zdravotního pojištění v případě opakované žádosti o nový. Je správné, že když byl již jednou, nebo vícekrát před tím, schválen zdravotní pojišťovnou pojištěnci elektrický vozík, aby po 7 letech (dříve po 5 letech) musel znovu absolvovat při podání žádosti mnoho vyšetření u lékařů-specialistů a dodat vyjádření očního lékaře, psychologa, ortopéda, rehabilitačního lékaře, neurologa a svalové testy. Vše považuji za ponižující, protože se zdravotní stav uživatele, ve většině případů, nemění k lepšímu, ale spíše se zhoršuje. Naše onemocnění jsou často progresivní. Myslím, že nejsem s tímto názorem jediný a je nás více, kteří uvedené vyjádření od výše uvedených doktorů považuji za zbytečnou byrokracii. Myslím, že by stačilo vyjádření jednoho lékaře a to buď ortopéda, nebo neurologa, že stav se nezměnil. Dále si myslím, že by žádost mohla být při opakované žádosti daleko jednodušší. Jsem přesvědčen, že je takto složitý proces zbytečný.
1.12.2014

Velmi dobře chápu, že absolvování celé složité procedury při předpisu a schválení elektrického invalidního vozíku (EIV) je pro Vás problematické, zatěžující a může se Vám zdát dokonce ponižující. Musím však bohužel konstatovat, že vůbec nesdílím Váš názor, že tento proces při schvalování vozíku je zbytečný.

V případě, že Vám zdravotní pojišťovna zapůjčuje nový elektrický vozík poté, co jste již předtím elektrický vozík několik let (a třeba i bez jediného problému) užíval, nevzniká Vám automaticky nárok na schválení a zapůjčení nového vozíku. A v žádném případě pak ne automaticky po sedmi letech.  Sedm let užívání el. vozíku je v zákoně stanoveno jako směrná užitná doba, nikoliv jako životnost vozíku, která automaticky po sedmi letech končí. Směrná užitná doba je pouze o tom, že Vám po tomto čase vzniká pouze možnost předpisu nového EIV.

Samotný předpis ovšem probíhá tak, že nejdříve musí autorizovaný servis podat návrh na vyřazení starého EIV. To může udělat pouze v případě, že je původní EIV již natolik poškozen, či opotřebován, že jeho oprava již není možná, nebo není ekonomická (oprava by byla neúměrně drahá v poměru k ceně nového vozíku). Po tomto návrhu se dostaví od pojišťovny na technickou prohlídku krajský revizní technik, který nezávisle posoudí technický stav starého EIV z výše uvedeného pohledu. Pokud posoudí, že EIV je ještě opravitelný a oprava je ekonomická (není výrazně drahá), rozhodne vozík neodepsat. V takovém případě je vozík pouze opraven a i nadále používán po neomezenou dobu do chvíle, kdy nenastanou výše uvedené předpoklady pro jeho odpis. V praxi je pravidlem, že původní vozíky jsou používány mnohem delší dobu, než sedm let (cca 8 – 10 let).

Poté, jakmile je u starého EIV schválen jeho odpis, může teprve být předepsán EIV nový. V takovém případě je plně na místě, aby pojištěnec absolvoval znovu všechna potřebná vyšetření lékaři specialisty, o kterých se zmiňujete. Osm až deset let je totiž velmi dlouhá doba nato, aby se zdravotní stav uživatele EIV velmi radikálně změnil. A to ne směrem ke zlepšení zdravotního stavu, jak se domníváte, ale naopak k jeho radikálnímu zhoršení. Může se tak stát, že po této době již opravdu nemusí být uživatel schopen nový EIV bezpečně ovládat. A ten se samozřejmě zapůjčuje opět s perspektivou 8 - 10 let dalšího spolehlivého a bezpečného užívání.

Je třeba si uvědomit, že EIV využívá velmi různorodá skupina pojištěnců s různými, často velmi radikálně odlišnými diagnózami. U některých diagnóz, které jsou vysoce progresivní, skutečně může nastat situace, že pojištěnec již není schopen nadále vozík bezpečně a za všech podmínek ovládat. Jde především například o různé diagnózy muskulární dystrofie, psychická onemocnění, oční choroby, nebo další progresivní choroby. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby se ke zdravotnímu stavu konkrétního žadatele o EIV vyjádřili všichni jmenovaní lékaři specialisté, kteří přebírají zodpovědnost za to, že je plně schopen, z jejich pohledu, vozík bezpečně užívat. Zde nestačí, aby zdravotní stav posoudil pouze praktický lékař, neboť ten při některých diagnózách nemusí mít dostatečné odborné znalosti k posouzení momentálního zdravotního stavu žadatele, nebo může mít k dispozici jen velmi zastaralou dokumentaci od specialisty. Nebo, a to v horším případě, může pojmout své vyjádření pouze formálně, nebo na základě svých nadstandardních vztahů se žadatelem, může posoudit zdravotní stav žadatele neobjektivně jako nevyhovující, nebo naopak vyhovující pro užívání EIV, ačkoliv objektivní realita může být jiná.

Myslím, že je plně na místě jednou za tak dlouhou dobu tato vyšetření absolvovat. Tento postup nelze považovat za nějaký rozmar pojišťovny, šikanu, či dokonce ponižující proceduru. Je nutné si uvědomit, že pojišťovna přebírá plnou zodpovědnost za to, že zapůjčí EIV uživateli, který při jeho používání nezpůsobí žádnou škodu, nebo zranění ani sobě, ale ani svému okolí. Takový pojištěnec se totiž samozřejmě s EIV pohybuje i mezi lidmi na veřejných prostranstvích, nebo v hustém, silničním provozu.


Zdeněk Žižka
Dobrý den, před 20 lety absolvoval můj syn pro velké bolesti páteře doporučenou operaci na ortopedii v nemocnici. Ta měla odstranit jeho bolesti, které nebyly řešitelné ani dlouhodobou rehabilitací. Bohužel při operaci nastaly závažné komplikace, včetně následných pooperačních komplikací. Výsledkem bylo, že u syna došlo k nevratným poškozením nervů. Nyní se pohybuje pomocí invalidního vozíku a lékaři mu nedávají příliš nadějí na výrazné zlepšení jeho stavu. Jsme, spolu se synem, přesvědčeni, že jeho současný stav zavinili tehdy operující lékaři a následně i další zdravotnický personál, který se o syna po rehabilitaci staral. Tento náš názor nám potvrdil i neurolog, který je v současnosti ošetřujícím lékařem syna. Můžeme ještě nyní, po 20 letech, požadovat na nemocnici, která tehdy operaci prováděla, nějakou náhrady škody?
1.12.2014

Dobrý den, odpovědí na Vaši otázku Vás však nejspíš příliš nepotěším. Pokud zdravotní poškození Vašeho syna vzniklo před dvaceti lety a tehdy jste se nepokoušeli žádnou náhradu škodu uplatnit, všechny lhůty pro uplatnění náhrady škody již uplynuly marně a to jak tzv. „subjektivní“ lhůta, tak tzv. „objektivní“ lhůta. A to jak podle starého Občanského zákoníku (podle kterého je v tomto případě nutné postupovat), tak i podle nového Občanského zákoníku (platného a účinného od 1.1.2014). Dvacet let je opravdu již příliš dlouhá lhůta pro uplatnění náhrady škody. Zde je nutné zohlednit princip právní jistoty pro příp. škůdce.

Osobně Vám věřím, že chyba se mohla stát (a nejspíš i stala) na straně zdravotnického zařízení, které těžké zdravotní postižení Vašeho syna, špatně provedenu operací, mohlo zavinit. Ale i v tomto případě již bohužel, nyní, není možné uplatnit náhradu škody.

Váš syn by samozřejmě mohl i v současnosti podat příslušnou žalobu o náhradu škody k soudu a v případě, že by se mu povedlo tzv. „unést důkazní břemeno“ (prokázal by patřičnými důkazy, že jeho těžké zdravotní postižení zavinila nemocnice), soud by mohl rozhodnout v jeho prospěch. Je však takřka 100% jisté, že by strana žalovaná namítla promlčení jeho nároku na náhradu škody. Soud by tak mohl pouze vyslovit názor, že zdravotnické zařízení sice škodu způsobilo a zavinilo, ale náhradu škody není povinno, z důvodu promlčení, hradit. Soud by byl pro zúčastněné strany poměrně finančně i jinak nákladný a výsledkem by, v nejlepším případě, byl pouhý výrok o zavinění nemocnice. V horším případě by nepadl ani tento výrok a všechny náklady soudního řízení, tedy náklady Vašeho syna, ale i protistrany by mohl být uznán povinným hradit Váš syn.

Zde je však vůbec základní a velkou otázkou, jak by se povedlo, po tak dlouhé době, dokázat, jak vůbec poškození přesně vzniklo, kdo a kde přesně toto poškození zavinil. Po tak dlouhé době již většinou neexistují žádné doklady z té doby, neboť zdravotnická dokumentace již je skartována a případní svědci si samozřejmě již vůbec nic nepamatují. Velkým otazníkem je i označení samotného subjektu na straně žalované. Mám na mysli skutečnost, zda ještě vůbec existuje nemocnice, kde se Váš syn léčil a pokud existuje, zda má stejného zakladatele, či vlastníka, jako tehdy. Tedy zda jde o identický subjekt, jako ten před 20 lety. Pokud byla privatizována, je velkým otazníkem, zda vůbec ještě existuje právní nástupce původní nemocnice. Nelze totiž žalovat subjekt, který sice nyní existuje, ale nemá s původní nemocnicí již vůbec nic společného.

Ze svého pohledu tedy vidím uplatnění náhrady škody Vašeho syna v současné době jako zcela nereálné. 


Zdeněk Žižka
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat zda mi bude i nadále vyplácen příspěvek na péči, když budu delší dobu v zahraničí (např. půl roku)?

Děkuji.
29.9.2014

Dobrý den,
příspěvek na péči (PnP) Vám náleží z hlediska Vašeho zdravotního stavu v souvislosti s uznanou potřebou péče v oblasti základních životních potřeb, bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte (ale jiná je situace v případě měsíční hospitalizace, kdy platí Vaše ohlašovací povinnost a PnP se nevyplácí Vám, ale zdravotnickému zařízení, které o Vás pečuje). 

 

Pokud budete v zahraničí, záleží na tom, zda Vám po tuto dobu bude asistenci poskytovat stejná osoba, která je uvedena ve formuláři pro PnP.

 

V řízení o PnP jste uváděl/la do formuláře hlavní pečující osobu, která s péčí o Vás souhlasí a strvzuje to svým podpisem. Mezi Vaše povinnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., § 21, odstavce 2 patří "písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu" a "písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě".

 

Pokud budete v zahraničí s uvedeným asistentem, který Vám běžně poskytuje pomoc doma a je hlášen na Úřadu práce jako hlavní pečující osoba, nic se nemění. Pokud budete na cestách s jiným člověkem, máte povinnost ohlásit změnu pečující osoby.

 

 

S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Mám zdrav. průkaz prodloužen do roku 2020,budu muset v příštím roce ,kdy končí platnost nové karty do auta řešit nějak i průkaz ZTP/P?
19.9.2014
Dobrý den,
nejsem si jistá, že rozumím, co myslíte pod pojmem "zdravotní průkaz". Pokud jako zdravotní průkaz myslíte průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP/P, u kterého máte přiznanou platnost do roku 2020, tak tato platnost do uvedeného data není ohrožena. Ani případnou výměnou parkovací karty do automobilu.
Pokud jste Vaši otázku myslel jinak, ozvěte se, prosím, na email czepa@czepa.cz s upřesněním. 
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | .. | 12 | 13 | 14
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg