Dobrý den.

    Při žádosti o příspěvek na koupi vozidla, musím prodat stávající vozidlo ? A pokud ano, započítává se částka za tento prodej do mých příjmů ?

                   Děkuji. ZZ.

24.2.2021

Dobrý den,
podle aktuálně platné legislativy se v současné chvíli posuzuje jen zdravotní stav žadatele a příjmy žadatele a společně posuzovaných osob. V minulosti vyžadované "sociální a majetkové poměry žadatele" se již nezkoumají. Nikdy by tedy neměl vyvíjet tlak na prodej stávajícího vozu. V případě neočekávaného postupu Úřadu práce se na mě můžete obrátit (sixtova@czepa.cz).

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Přeji krásný den,

prosím o info ohledně vrácení příspěvku na vozidlo, které jsem používal. potřeboval bych vozidlo prodat.

Nepoužívám ho. Jak se dá spočítat kolik mám vrátit.

Děkuji Maceček

r.macek2@seznam.cz

30.9.2020

Vážený pane Macečku,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, hovoří v § 12 ("Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku") jen obecně: odst. 1 "Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže ....(d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat". Odstavec 3: "Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku podle odstavce 1 nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.". Odstavec 4: "Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle odstavce 1."

Předpokládám, že by orientační výpočet mohl být ve smyslu "celková výše vyplaceného/poskytnutého příspěvku" děleno "84 kalendářních měsíců" (tj. lhůta pro užívání zvláštní pomůcky - motorového vozidla od vyplacení příspěvku) rovná se "částka na měsíc užívání zvláštní pomůcky". Spočítejte pak  počet měsíců od vyplacení příspěvku, které jste automobil užíval (až do plánovaného ohlášení na Úřad práce) a kolik měsíců ještě bude trvat do uplynutí lhůty 84 měsíců od výplaty příspěvku. Tak byste mohl získat velmi orientační výpočet. Přesnou částku Vám pak vypočítají na ÚP v souvislosti s ohlášením změny (že automobil už neužíváte). Upozorňuji, že jste s žádostí o příspěvek podepsal, že jste informován o povinnosti hlásit do 8 dnů změny, mezi které změna v užívání pomůcky patří.

Pokud jste v souvislosti s dříve přiznaným příspěvkem na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo žádal o vrácení DPH, platí podle zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb., § 85 "Vracení daně osobám se zdravotním postižením" také povinnost dle odstavců 11 a 12: "V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. Ve stejné lhůtě osoba se zdravotním postižením správci daně oznámí, že tuto částku nebo její poměrnou část vrací. ....Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11."

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

jsem držitelem průkazu ZTP/P a pobírám III. stupeň invalidního důchodu. Můžete mi prosím říct, u kterých věcí/zboží/produktů atd. mohu požadovat vrácení DPH?

Děkuji 

22.4.2020

Dobrý den,
zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) má § 85 s názvem "Vrácení daně osobám se zdravotním postižením". Tento paragraf ale hovoří výhradně o vrácení DPH u motorového vozidla ("Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného."). 

Pokud máte na mysli nějaké konkrétní zboží/produkty, na které se mohou vztahovat případné slevy pro držitele ZTP, jsou takové slevy poskytovány obvykle z vůle a rozhodnutí dodavatele. Pokud chcete svůj dotaz upřesnit, můžete zde v poradně zadat nový dotaz nebo napsat email na sixtova@czepa.cz.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, bydlím v bytě zvláštního určení pronajatém od MHMP jako držitel průkazu ZTP/P a začínám si domácnost uzpůsobovat na chytré ovládání, tzv. smarthome. Je možné na tuto úpravu požádat i částečný příspěvek?

3.12.2019

Dobrý den, 
Váš dotaz má několik částí, které vyžadují bližší informace, více rozvedu níže. Legislativně se jedná o příspěvek na zvláštní pomůcku podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zák. č. 329/2011 Sb.) a související vyhlášky č. 388/2011 Sb.

1) Zdravotní indikace - průkaz ZTP/P ani přiznání bezbariérového bytu není určující. Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. uvádí "Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání", tedy seznam konkrétních zdravotních stavů, kterým je možné příspěvek na zvláštní pomůcku poskytnout (např. část I., bod I., písmeno B = "funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí").   

2) Zvláštní pomůcky - co konkrétně se považuje za zvláštní pomůcky je uvedeno v příloze č. 1 k vyhlášce 388/2011 Sb. U každé zvláštní pomůcky je současně uvedena specifikace, pro které zdravotní stavy (viz. výše) je daná pomůcka určena. Je tedy třeba sledovat i seznam zvláštních pomůcek i indikované zdravotní stavy. Obecně se mezi zvláštní pomůcky uvádí: motorové vozidlo, úprava motorového vozidla, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a wc, speciální komponenty osobního počítače, stavební práce s pojené s rozšířením dveří, schodišťová sedačka, lyžiny, rampa, plošina, zvedací systém, schodolez.

3) Chytrá domácnost - nedokáži posoudit, jaké konkrétní úpravy pod tímto pojmem myslíte. Zásadní otázka je, zda odpovídají zvláštním pomůckám uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky (viz. výše). Je ale dobré vědět, že zákon v § 9 "Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku" v odstavci 13 uvádí: "Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek ... na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis.", dále se v odstavci 14 uvádí: "Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce 13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 13.". (Ovšem podle mé dřívější zkušenosti s konzultací s metodičkou úřadu práce ohledně srovnatelnosti prvků "chytré domácnosti" se stanovenými zvláštními pomůckami, nebyla požadovaná pomůcka za srovnatelnou akceptována.).

Pokud budete potřebovat informace blíže ujasnit, můžete mě kontaktovat na emailu sixtova@czepa.cz.
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, loni jsem koupil auto s příspěvkem úřadu práce a finanční úřad mi vrátil DPH. Měl jsem ale nehodu, jde o totální škodu, z auta je vrak. Vím, že musím nahlásit změnu na úřad práce, vrátit poměrnou část příspěvku a pak můžu znovu požádat o nový příspěvek. Jak je to s finančním úřadem a vrácením DPH? Děkuji.

29.8.2019

Dobrý den,
správně uvádíte, že pokud přestanete automobil s poskytnutým příspěvkem užívat či přestanete být jeho vlastníkem, musíte na Úřadu práce ohlásit změny a vypočítanou poměrnou část příspěvku vrátit. Pak máte možnost podat novou žádost na automobil.

Finanční úřad řeší vrácení DPH podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., kde se uvádí (volně tlumočím, přesné znění zákona najdete v odkazu): (1) DPH se vrací na automobil, na který Úřad práce poskytl příspěvek na zvláštní pomůcku. (2) DPH se vrací podle zákona jednou za 5 let, to ale neplatí, pokud ÚP poskytne nový příspěvek na zvláštní pomůcku. (3) V případě, že osoba se zdravotním postižením během 60 měsíců (5 let) vlastnické právo převede nebo vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku nebo její poměrnou část Finančnímu úřadu. 

Jak jsem telefonicky konzultovala na Finančním úřadě, v případě zničení či zcizení se poměrná část vyplacené částky vracet nemusí. Bude-li od ÚP přiznán nový příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo, budete moci opět požádat o vrácení DPH.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

potřebuji v brzké době zakoupit novější automobil pro moji přepravu.  Našel jsem informaci že o příspěvek od Úřadu práce můžu žádat do 12 měsíců od zakoupení vozidla. Ale také jsem slyšel že  žádost po zakoupení vozidla je mnohem komplikovanější než vyřízení žádosti před samotnou koupí vozidla. 

Vozidlo potřebuji co nejdříve a bojím se že než proběhne proces žádosti, vozidlo které chci bude prodáno. Jedná se totiž o ojeté vozidlo.

Děkuji

 

29.8.2019

Dobrý den,
zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb. v § 14 (Nárok na dávku a na její výplatu) uvádí: "Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku  na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.". Ze zákona tedy vyplývá, že je možné nejprve zakoupit automobil a poté ve stanovené lhůtě podat žádost o příspěvek. 

Také formulář žádosti o zvláštní pomůcku (ke stažení zde) v oddíle G (Požadovaná pomůcka) nabízí k vyplnění varianty "zakoupil jsem" nebo "hodlám zakoupit" zvláštní pomůcku.

Možnost podat žádost o příspěvek před či po zakoupení automobilu považuji za srovnatelnou. Pro obě varianty platí, že se posuzují dva základní parametry: (1) zdravotní stav žadatele vůči zákonným indikacím zdravotního stavu a (2) příjem žadatele a společně posuzovaných osob.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, podáván žádost na příspěvek na pořízení motorového vozidla. Nevím, zda v části, ve které mám uvést lékaře, které navštěvuji, mám také uvést lékaře z rehabilitace, ikdyž od něho nemám žádnou zprávu? Děkuju za odpověď.
30.11.2015

Dobrý den,

formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku dává možnost vyplnit kontakty na dva lékaře. Doporučujeme Vám poskytnout kontakty na takové lékaře, kteří mají o Vašem zdravotním stavu maximum informací. Potřebnou dokumentaci pak mohou poskytnout na žádost Úřadu práce.

S pozdravem

Hana Sixtová

pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,jaké jsou dnes možnosti čerpání příspěvků na předělání domu na bezbariérový-koupelna,wc,kuchyň a vstup do domu
29.5.2015

Dobrý den,
pokud máte zkušenosti s dřívějším poskytováním příspěvků na úpravu bytu podle - dnes již zrušené! - vyhlášky č. 182/1991 Sb., tak přináším nepříliš pozitivní informaci.

 

V současné době je platný zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ten nabízí podporu prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku. Tento zákon v § 10 sděluje, že "Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky." a dále "Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku, poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.". Současně ale přílohou č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. (Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvlášní pomůcku) jasně stanovuje, na jaké konkrétní pomůcky/úpravy lze příspěvek použít.

 

Podle uvedené přílohy č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. se aktuálně úpravy bydlení týká pouze:
- stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)
- nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina (včetně instalace) a stropní zvedací systém (včetně instalace)
- stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

 

V praxi to tedy znamená, že současná právní úprava Vám přispěje na bourání/stavbu zdí při rekonstrukci koupelny, wc a při rozšiřování dveří. Bohužel, úpravy přístupu do domu, úpravy kuchyňské linky a další úpravy, byly v rámci sociální reformy vypuštěny.

 

Žádost o příspěvek na zvlášní pomůcku se podává na předepsaném formuláři na příslušném Úřadu práce.

 

S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, využívám pro kvalitní erekci lék Cialis, funguje velmi dobře. Bohužel, je velmi drahý. Jiné přípravky stejně spolehlivé účinky pro mě zdaleka nemají. Proč není tento lék, v případě mojí diagnózy – paraplegie - hrazen z veřejného zdravotního pojištění a to ani částečně? Co je možné udělat pro to, aby problémy s erekcí v případě míšních lézí byly uznány jako standardní komplikace diagnózy a jako takové mohly být řešeny z veřejného zdravotního pojištění? Vždyť sex je jednou ze základních životních potřeb. Nemohli by pro tuto úhradu udělat něco urologové, sexuologové nebo i my, ochrnutí poškození míchy?
10.12.2014

Souhlasím s tím, co píšete- sex je skutečně důležitou životní potřebou. Cestu, kterou navrhujete, jsme už prošli. Sexuologická i urologická společnost oficiálně žádala již před 15 lety, kdy se tato skupina skutečně fungujících léků dostala na náš trh, aby muži po poranění míchy měli lék hrazený ze zdravotního pojištění. Bez efektu. Mně osobně se podařilo u pár pacientů individuální žádostí u revizního lékaře dosáhnout úhrady léku, ale jen omezenou dobu tři měsíce. Na druhé straně, pokud by jedna skupina mužů se zdravotním postižením dostala zvýhodnění, ozvali by se další nemocní, např. mladí diabetici, onkologicky nemocní, kteří by chtěli stejná pravidla. V současné době nelze udělat nic proto, aby léky na podporu erekce byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Přesto pro vás naději mám. Léku Ciaiis skončí v dohledné době patentová ochrana, to znamená, že se trh uvolní pro nástup tzv. generických léků, jak se stalo v roce 2011 u Viagry. Generické léky mají většinou výrazně nižší cenu. Jejich nástup na trh vede i ke snížení ceny originálního léku.


MUDr.Taťána Šrámková, CSc.
Dobrý den, řešil jsem s ÚP příspěvek. Zahlédl jsem část zprávy a domnívám se, že byly chybně uvedeny informace o mém zdravotním stavu. Mám možnost nahlížet do spisu a získat z materiálu kopie? Na základě jakých zákonů? Děkuji.
Dobrý den, mám syna který má DMO, ZTP/P čtvrtý stupeň, doposud jsme pobírali příspěvek na auto po pěti letech, ale nikdy syn nedostal víc ja 85.000 Kč. Dnes vím že je to jinak a tak bych se ráda zeptala jak je to s příspěvkem na autoj jsme vvichni na důchodech. Děkuji moc za odpověď Forejtová
6.3.2013
Vážená paní Forejtová,
ve vztahu k příspěvku na koupi motorového vozidla zůstalo jako dříve zachováno, že nárok má člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (konkrétní zdravotní postižení obsahuje příloha k zákonu 329/2011 Sb. "Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání").

Příspěvek na koupi auta se od roku 2012 řídí zákonem č. 329/2011 Sb. a je součástí Příspěvku na zvláštní pomůcky (§9 a dále). Jak uvádím výše, žadatel musí splňovat zdravotní kritérium s tím, že jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (trvá déle než 1 rok). U auta i u dalších pomůcek platí, že pomůcka osobě umožní sebeobsluhu, potřebuje ji k realizaci pracovního uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získání informací anebo ke styku s okolím. V případě pořízení motorového vozidla je podmínkou, že osoba se pravidelně v kalendářním měsíci dopravuje (řídí nebo je převážena) - to žadatel prokazuje čestným prohlášením.

Maximální výše příspěvku může být až do výše 200.000 Kč, příspěvek se poskytuje na 10 let. Kolik ve skutečnosti žadatel dostane záleží na třech faktorech - výše příspěvku na auto se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy (viz. čestné prohlášení kam a jak často jezdím), k příjmu osoby a příjmu osob s ním společně posuzovaných a vzhledem k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. V případě příspěvku na koupi motorového vozidla žadatel nemá finanční spoluúčast (v případě jiných zvláštních pomůcek je spoluúčast žadatele 10%).

Příspěvek je třeba využít do 3 měsíců. Za určitých podmínek můžete využít vrácení DPH.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
dnes jsem byl na Úřadu práce podat žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a tam jsem se dozvěděl, že musí být provedeno sociální šetření. Co to je a jak to probíhá? A když jsem měl do teď průkazku ZTP/P budu ji mít i nadále, když se můj zdravotní stav nezměnil? Děkuji za odpovědi.
10.1.2013
Dobrý den,
právě ukončení platnosti průkazu mimořádných výhod (ZTP/P) je jedním z důvodů pro přehodnocení žadatele. ÚP při této příležitosti provede sociální šetření a posudkový lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a míru soběstačnosti podle kritérií deseti základních životních potřeb (jako v případě příspěvku na péči). Aby Vám mohla být zachována průkazka ZTP/P (vydána formou sKarty), musí být uznáno, že nejste schopen zvládat životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Podle celkového zhodnocení (získaného počtu "bodů" za základní životní potřeby) může být přehodnocen i přiznaný stupeň příspěvku na péči.

V praxi sociální pracovnice z ÚP formou rozhovoru zkoumá, jak jste soběstačný v domácím prostředí. Posudkový lékař pak podle dokumentace hodnotí, jak zvládáte 10 základních životních potřeb. ÚP pak vydá rozhodnutí, které má vliv právě na průkazku ZTP, příspěvek na péči i dávky pro OZP.

Hodnocení základních životních potřeb je podle vyhlášky 391/2011 (http://socialnireforma.mpsv.cz/files/clanky/7/vyhlaska_391.pdf). Pokud byste potřeboval dále konzultovat či nebyl s rozhodnutím ÚP spokojen, obraťte se neodkladně na kancelář CZEPA.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
1 | 2 | »
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg