Dobrý den,

jsem držitelem průkazu ZTP/P a pobírám III. stupeň invalidního důchodu. Můžete mi prosím říct, u kterých věcí/zboží/produktů atd. mohu požadovat vrácení DPH?

Děkuji 

22.4.2020

Dobrý den,
zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) má § 85 s názvem "Vrácení daně osobám se zdravotním postižením". Tento paragraf ale hovoří výhradně o vrácení DPH u motorového vozidla ("Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného."). 

Pokud máte na mysli nějaké konkrétní zboží/produkty, na které se mohou vztahovat případné slevy pro držitele ZTP, jsou takové slevy poskytovány obvykle z vůle a rozhodnutí dodavatele. Pokud chcete svůj dotaz upřesnit, můžete zde v poradně zadat nový dotaz nebo napsat email na sixtova@czepa.cz.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, bydlím v bytě zvláštního určení pronajatém od MHMP jako držitel průkazu ZTP/P a začínám si domácnost uzpůsobovat na chytré ovládání, tzv. smarthome. Je možné na tuto úpravu požádat i částečný příspěvek?

3.12.2019

Dobrý den, 
Váš dotaz má několik částí, které vyžadují bližší informace, více rozvedu níže. Legislativně se jedná o příspěvek na zvláštní pomůcku podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zák. č. 329/2011 Sb.) a související vyhlášky č. 388/2011 Sb.

1) Zdravotní indikace - průkaz ZTP/P ani přiznání bezbariérového bytu není určující. Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. uvádí "Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání", tedy seznam konkrétních zdravotních stavů, kterým je možné příspěvek na zvláštní pomůcku poskytnout (např. část I., bod I., písmeno B = "funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí").   

2) Zvláštní pomůcky - co konkrétně se považuje za zvláštní pomůcky je uvedeno v příloze č. 1 k vyhlášce 388/2011 Sb. U každé zvláštní pomůcky je současně uvedena specifikace, pro které zdravotní stavy (viz. výše) je daná pomůcka určena. Je tedy třeba sledovat i seznam zvláštních pomůcek i indikované zdravotní stavy. Obecně se mezi zvláštní pomůcky uvádí: motorové vozidlo, úprava motorového vozidla, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a wc, speciální komponenty osobního počítače, stavební práce s pojené s rozšířením dveří, schodišťová sedačka, lyžiny, rampa, plošina, zvedací systém, schodolez.

3) Chytrá domácnost - nedokáži posoudit, jaké konkrétní úpravy pod tímto pojmem myslíte. Zásadní otázka je, zda odpovídají zvláštním pomůckám uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky (viz. výše). Je ale dobré vědět, že zákon v § 9 "Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku" v odstavci 13 uvádí: "Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek ... na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis.", dále se v odstavci 14 uvádí: "Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce 13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 13.". (Ovšem podle mé dřívější zkušenosti s konzultací s metodičkou úřadu práce ohledně srovnatelnosti prvků "chytré domácnosti" se stanovenými zvláštními pomůckami, nebyla požadovaná pomůcka za srovnatelnou akceptována.).

Pokud budete potřebovat informace blíže ujasnit, můžete mě kontaktovat na emailu sixtova@czepa.cz.
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, loni jsem koupil auto s příspěvkem úřadu práce a finanční úřad mi vrátil DPH. Měl jsem ale nehodu, jde o totální škodu, z auta je vrak. Vím, že musím nahlásit změnu na úřad práce, vrátit poměrnou část příspěvku a pak můžu znovu požádat o nový příspěvek. Jak je to s finančním úřadem a vrácením DPH? Děkuji.

29.8.2019

Dobrý den,
správně uvádíte, že pokud přestanete automobil s poskytnutým příspěvkem užívat či přestanete být jeho vlastníkem, musíte na Úřadu práce ohlásit změny a vypočítanou poměrnou část příspěvku vrátit. Pak máte možnost podat novou žádost na automobil.

Finanční úřad řeší vrácení DPH podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., kde se uvádí (volně tlumočím, přesné znění zákona najdete v odkazu): (1) DPH se vrací na automobil, na který Úřad práce poskytl příspěvek na zvláštní pomůcku. (2) DPH se vrací podle zákona jednou za 5 let, to ale neplatí, pokud ÚP poskytne nový příspěvek na zvláštní pomůcku. (3) V případě, že osoba se zdravotním postižením během 60 měsíců (5 let) vlastnické právo převede nebo vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku nebo její poměrnou část Finančnímu úřadu. 

Jak jsem telefonicky konzultovala na Finančním úřadě, v případě zničení či zcizení se poměrná část vyplacené částky vracet nemusí. Bude-li od ÚP přiznán nový příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo, budete moci opět požádat o vrácení DPH.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

potřebuji v brzké době zakoupit novější automobil pro moji přepravu.  Našel jsem informaci že o příspěvek od Úřadu práce můžu žádat do 12 měsíců od zakoupení vozidla. Ale také jsem slyšel že  žádost po zakoupení vozidla je mnohem komplikovanější než vyřízení žádosti před samotnou koupí vozidla. 

Vozidlo potřebuji co nejdříve a bojím se že než proběhne proces žádosti, vozidlo které chci bude prodáno. Jedná se totiž o ojeté vozidlo.

Děkuji

 

29.8.2019

Dobrý den,
zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb. v § 14 (Nárok na dávku a na její výplatu) uvádí: "Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku  na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.". Ze zákona tedy vyplývá, že je možné nejprve zakoupit automobil a poté ve stanovené lhůtě podat žádost o příspěvek. 

Také formulář žádosti o zvláštní pomůcku (ke stažení zde) v oddíle G (Požadovaná pomůcka) nabízí k vyplnění varianty "zakoupil jsem" nebo "hodlám zakoupit" zvláštní pomůcku.

Možnost podat žádost o příspěvek před či po zakoupení automobilu považuji za srovnatelnou. Pro obě varianty platí, že se posuzují dva základní parametry: (1) zdravotní stav žadatele vůči zákonným indikacím zdravotního stavu a (2) příjem žadatele a společně posuzovaných osob.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, podáván žádost na příspěvek na pořízení motorového vozidla. Nevím, zda v části, ve které mám uvést lékaře, které navštěvuji, mám také uvést lékaře z rehabilitace, ikdyž od něho nemám žádnou zprávu? Děkuju za odpověď.
30.11.2015

Dobrý den,

formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku dává možnost vyplnit kontakty na dva lékaře. Doporučujeme Vám poskytnout kontakty na takové lékaře, kteří mají o Vašem zdravotním stavu maximum informací. Potřebnou dokumentaci pak mohou poskytnout na žádost Úřadu práce.

S pozdravem

Hana Sixtová

pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,jaké jsou dnes možnosti čerpání příspěvků na předělání domu na bezbariérový-koupelna,wc,kuchyň a vstup do domu
29.5.2015

Dobrý den,
pokud máte zkušenosti s dřívějším poskytováním příspěvků na úpravu bytu podle - dnes již zrušené! - vyhlášky č. 182/1991 Sb., tak přináším nepříliš pozitivní informaci.

 

V současné době je platný zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ten nabízí podporu prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku. Tento zákon v § 10 sděluje, že "Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky." a dále "Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku, poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.". Současně ale přílohou č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. (Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvlášní pomůcku) jasně stanovuje, na jaké konkrétní pomůcky/úpravy lze příspěvek použít.

 

Podle uvedené přílohy č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. se aktuálně úpravy bydlení týká pouze:
- stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)
- nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina (včetně instalace) a stropní zvedací systém (včetně instalace)
- stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

 

V praxi to tedy znamená, že současná právní úprava Vám přispěje na bourání/stavbu zdí při rekonstrukci koupelny, wc a při rozšiřování dveří. Bohužel, úpravy přístupu do domu, úpravy kuchyňské linky a další úpravy, byly v rámci sociální reformy vypuštěny.

 

Žádost o příspěvek na zvlášní pomůcku se podává na předepsaném formuláři na příslušném Úřadu práce.

 

S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, využívám pro kvalitní erekci lék Cialis, funguje velmi dobře. Bohužel, je velmi drahý. Jiné přípravky stejně spolehlivé účinky pro mě zdaleka nemají. Proč není tento lék, v případě mojí diagnózy – paraplegie - hrazen z veřejného zdravotního pojištění a to ani částečně? Co je možné udělat pro to, aby problémy s erekcí v případě míšních lézí byly uznány jako standardní komplikace diagnózy a jako takové mohly být řešeny z veřejného zdravotního pojištění? Vždyť sex je jednou ze základních životních potřeb. Nemohli by pro tuto úhradu udělat něco urologové, sexuologové nebo i my, ochrnutí poškození míchy?
10.12.2014

Souhlasím s tím, co píšete- sex je skutečně důležitou životní potřebou. Cestu, kterou navrhujete, jsme už prošli. Sexuologická i urologická společnost oficiálně žádala již před 15 lety, kdy se tato skupina skutečně fungujících léků dostala na náš trh, aby muži po poranění míchy měli lék hrazený ze zdravotního pojištění. Bez efektu. Mně osobně se podařilo u pár pacientů individuální žádostí u revizního lékaře dosáhnout úhrady léku, ale jen omezenou dobu tři měsíce. Na druhé straně, pokud by jedna skupina mužů se zdravotním postižením dostala zvýhodnění, ozvali by se další nemocní, např. mladí diabetici, onkologicky nemocní, kteří by chtěli stejná pravidla. V současné době nelze udělat nic proto, aby léky na podporu erekce byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Přesto pro vás naději mám. Léku Ciaiis skončí v dohledné době patentová ochrana, to znamená, že se trh uvolní pro nástup tzv. generických léků, jak se stalo v roce 2011 u Viagry. Generické léky mají většinou výrazně nižší cenu. Jejich nástup na trh vede i ke snížení ceny originálního léku.


MUDr.Taťána Šrámková, CSc.
« | 1 | 2
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg