Dobrý den, řešil jsem s ÚP příspěvek. Zahlédl jsem část zprávy a domnívám se, že byly chybně uvedeny informace o mém zdravotním stavu. Mám možnost nahlížet do spisu a získat z materiálu kopie? Na základě jakých zákonů? Děkuji.
Dobrý den, mám syna který má DMO, ZTP/P čtvrtý stupeň, doposud jsme pobírali příspěvek na auto po pěti letech, ale nikdy syn nedostal víc ja 85.000 Kč. Dnes vím že je to jinak a tak bych se ráda zeptala jak je to s příspěvkem na autoj jsme vvichni na důchodech. Děkuji moc za odpověď Forejtová
6.3.2013
Vážená paní Forejtová,
ve vztahu k příspěvku na koupi motorového vozidla zůstalo jako dříve zachováno, že nárok má člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (konkrétní zdravotní postižení obsahuje příloha k zákonu 329/2011 Sb. "Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání").

Příspěvek na koupi auta se od roku 2012 řídí zákonem č. 329/2011 Sb. a je součástí Příspěvku na zvláštní pomůcky (§9 a dále). Jak uvádím výše, žadatel musí splňovat zdravotní kritérium s tím, že jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (trvá déle než 1 rok). U auta i u dalších pomůcek platí, že pomůcka osobě umožní sebeobsluhu, potřebuje ji k realizaci pracovního uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získání informací anebo ke styku s okolím. V případě pořízení motorového vozidla je podmínkou, že osoba se pravidelně v kalendářním měsíci dopravuje (řídí nebo je převážena) - to žadatel prokazuje čestným prohlášením.

Maximální výše příspěvku může být až do výše 200.000 Kč, příspěvek se poskytuje na 10 let. Kolik ve skutečnosti žadatel dostane záleží na třech faktorech - výše příspěvku na auto se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy (viz. čestné prohlášení kam a jak často jezdím), k příjmu osoby a příjmu osob s ním společně posuzovaných a vzhledem k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. V případě příspěvku na koupi motorového vozidla žadatel nemá finanční spoluúčast (v případě jiných zvláštních pomůcek je spoluúčast žadatele 10%).

Příspěvek je třeba využít do 3 měsíců. Za určitých podmínek můžete využít vrácení DPH.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
dnes jsem byl na Úřadu práce podat žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a tam jsem se dozvěděl, že musí být provedeno sociální šetření. Co to je a jak to probíhá? A když jsem měl do teď průkazku ZTP/P budu ji mít i nadále, když se můj zdravotní stav nezměnil? Děkuji za odpovědi.
10.1.2013
Dobrý den,
právě ukončení platnosti průkazu mimořádných výhod (ZTP/P) je jedním z důvodů pro přehodnocení žadatele. ÚP při této příležitosti provede sociální šetření a posudkový lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a míru soběstačnosti podle kritérií deseti základních životních potřeb (jako v případě příspěvku na péči). Aby Vám mohla být zachována průkazka ZTP/P (vydána formou sKarty), musí být uznáno, že nejste schopen zvládat životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Podle celkového zhodnocení (získaného počtu "bodů" za základní životní potřeby) může být přehodnocen i přiznaný stupeň příspěvku na péči.

V praxi sociální pracovnice z ÚP formou rozhovoru zkoumá, jak jste soběstačný v domácím prostředí. Posudkový lékař pak podle dokumentace hodnotí, jak zvládáte 10 základních životních potřeb. ÚP pak vydá rozhodnutí, které má vliv právě na průkazku ZTP, příspěvek na péči i dávky pro OZP.

Hodnocení základních životních potřeb je podle vyhlášky 391/2011 (http://socialnireforma.mpsv.cz/files/clanky/7/vyhlaska_391.pdf). Pokud byste potřeboval dále konzultovat či nebyl s rozhodnutím ÚP spokojen, obraťte se neodkladně na kancelář CZEPA.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
musím žádat každý rok o příspěvek na mobilitu? Děkuji za odpověď
20.12.2012
Dobrý den,
příspěvek na mobilitu se zpravidla přiznává na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud Vám byl tento průkaz vydán před 1.1.2012. Pokud Vám byl průkaz mimořádných výhod přiznán s trvalou platností, tak Vám bude příspěvek na mobilitu přiznáván a vyplácen max. do 31.12.2015.

Dále se můžete podívat do rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na mobilitu - ve výrokové části by mělo být uvedeno, na jakou dobu Vám je příspěvek na mobilitu přiznán, např:
"příspěvek na mobilitu v měsíční výši 400,-Kč od 1.1.2012 do 31.12.2013."


Dominika Horáková
Dobrý den, žádám si o příspěvek na koupi auta. Na úřadě mi řekli, že spoluúčast je 10%, takže mi dají stejně nejvíc 180 000 Kč. Copak není maximum 200 000?
7.11.2012
Dobrý den,
příspěvek na koupi motorového vozidla se řídí zákonem č. 329/2011 Sb.

§ 10 "Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku" říká v odstavci 2: Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1000 Kč.

§ 10 v odstavci 5 však doplňuje: Ustanovení odstavců 1 až 4 se NEPOUŽIJÍ na stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. ... Maximální výše výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200.000 Kč.

Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k:
- četnosti a důvodu dopravy
- příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných
- celkovým sociálním a majetkovým poměrům.

Spoluúčast 10% se tedy na příspěvek na koupi automobilu nevztahuje.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, chci požádat o příspěvek na koupi auta, jak to teď je, jaká legislativa platí? Děkuji.
26.9.2012
Dobrý den,
příspěvek na koupi auta (motorového vozidla) se řídí zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.). Pokud jste ještě nepodstoupil nové hodnocení podle 10ti základních životních potřeb (na základě kterého se rozhoduje o příspěvku na péči a vydává se nové ZTP/P - tzv. sKarta), bude proces poněkud zdlouhavý. Čeká Vás kolo: podám žádost - sociální pracovnice ÚP mě posoudí doma - papíry se přesunou k posudkovému lékaři (ten, pokud to dosud neudělal, Vás bude hodnotit podle 10 základních životních potřeb), ÚP rozhodne o výši příspěvku. Pokud jste už byl hodnocen podle životních potřeb, nebude to třeba opakovat - zvláštní příloha k zákonu určuje konkrétní zdravotní postižení, které mohou příspěvek na auto dostat.
Žádost podáte na ÚP na formuláři "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku" (pokud chcete příspěvek na úpravu řízení, musíte podat extra žádost na stejném formuláři) a další požadované přílohy, např. "Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech" či čestné prohlášení že žadatel opakovaně řídí/je dopravován.
ÚP Vám může poskytnout až 200.000 Kč, ale o skutečné výši příspěvku rozhoduje podle tří kritérií: četnost a důvod dopravy, příjem žadatele a osob s ním společně posuzovaných a celkové sociální a majetkové poměry.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Chci si pořídit handbike, ale nemám dost peněz, abych si ho celý zaplatil sám. Můžu žádat nějaké peníze od státu??
13.7.2012
Bohužel od 1.1.2012 zanikla možnost získat od státu příspěvek na nákup handbiku nebo jiných sportovních pomůcek (sportovní vozík, monoski, čtyřkolka apod.).

Jediná možnost, kterou v současné době můžete využít, je oslovit nadace s žádostí o poskytnutí příspěvku na sportovní pomůcku.
Dále můžete zkusit oslovit právnické (např. firmy) nebo fyzické osoby, které Vám mohou poskytnout finanční dar na nákup dané pomůcky.

Dominika Horáková
Chci žádat o příspěvek na auto. Jak mám svou žádost specifikovat?
10.7.2012
Dobrý den,
žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku má vlastní tiskopis. Ten získáte na Úřadu práce či na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnZP120101572&SSID=3ltCG8PLOHtg.zQlVmkbcwN_AtgMT57g

Je to rovnou formulář na zvláštní pomůcku, v bodech E, F se specifikuje, že žádáte na koupi automobilu.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Jsem kvadruplegik na vozíku a jsem zcela odkázán v osobní přepravě na auto, můj jediný příjem je inv. důchod a nemám žádný movitý ani jiný cený majetek. Měl bych tedy splnovat podmínky pro přiznání příspěvku v plné výši. Je to tak?
10.7.2012
Dobrý den,
ve věci příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo má na výši příspěvku podle §10 odst. 5 zákona č. 329/2011 Sb. vliv četnost a důvod dopravy, příjmy osoby a příjmy osob s ní společně posuzovaných a celkové sociální a majetkové poměry. Dle vyjádření MPSV ČR, které máme k dispozici, přesně v tomto pořadí. Nejvíc má tak na výši dávky vliv četnost a důvod dopravy. Maximální výše příspěvku činí 200.000 Kč, s ohledem na výše uvedené to tak ale být nemusí. Pokud s rozhodnutím ÚP nebudete spokojen, můžete ve stanovené lhůtě podat odvolání na MPSV ČR.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně příspěvku na osobní automobil.
Zákon nám vozíčkářům umožňuje odpočet DPH, ale jak se to má v praxi ohledně příspěvku?
Stát mi vrátí DPH. No a co s těmi penězi mám udělat? Mohu si za ty vrácené peníze dodatečně zakoupený osobní vůz dovybavit (např alu kola, zimní pneumatiky, střešní nosič, pojistka atd..) nebo musím vrácené DPH vrátit zpět soc. úřadu? A nebo si mohu s těmi penězi naložit dle vlastního uvážení?
10.7.2012
Dobrý den,
§85 zákona č. 235/2004 Sb. určuje pouze podmínky pro vrácení DPH. Neexistuje předpis, který by určoval, jak máte s navrácenými financemi nakládat. Rozhodně je nemusíte vracet na ÚP. Naložte s nimi dle vlastního uvážení.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Žádám o příspěvek na koupi automobilu. Stačí, že pobírám příspěvek na péči ve stupni 2, abych splnil zdravotní požadavky žádosti?
4.7.2012
Příspěvek na zvláštní pomůcky s příspěvkem na péči nesouvisí. Při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcky (vč. zakoupení automobilu) podle zákona 329/2011 Sb. je třeba splnit podmínku těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí dle přílohy zákona. Obecně můžeme říci, že lidé s dg. paraplegie, tetraplegie splňují bod b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | 2
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png