Dobrý den,
dostal jsem blokovou pokutu, přestože jsem měl auto viditelně označené parkovací kartou. Důvodem bylo, že jsem měl parkovací kartu umístěnou fotkou ven. Postupovala policie správně, že mi dala pokutu? Děkuju za odpověď
1.8.2016

Dobrý den,

zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v této souvislosti upravuje pouze umístění parkovací karty - tzn. že parkovací karta musí být viditelně umístěna za předním sklem. Jak má být parkovací karta umístěna - zda fotkou nebo znakem vozíčkáře ven - tento zákon ani jakýkoliv jiný výslovně neupravuje. 

V tomto případě doporučuji se obrátit na příslušnou policejní služebnu a požadovat vysvětlení, proč Vám byla uložena pokuta, přestože jste neporušil žádný zákon, 

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 

 


Dominika Horáková
Dostala jsem příspěvek na zakoupení automobilu. Také mé původné auto je zakoupeno na tento příspěvek. Je pravda, že už se staré auto nemusí po zakoupení nového vozidla převádět na jinou osobu a nebo prodat?
Mohu vlastnit dva automobily?
17.3.2016

Dobrý den,

současný zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením již nenařizuje vlastníkovi "starého automobilu", který byl zakoupen díky příspěvku na zakoupení motorového vozidla, aby přestal být po zakoupení nového automobilu vlastníkem toho původního. Zda starý automobil prodáte nebo vlastnictví převedete na jinou osobu, je v tuto chvíli zcela na Vašem rozhodnutí.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli bych měla nárok na odvoz sanitkou do nemocnice. Jsem onkologická pacientka a denně dojíždím na ozařování, což by nebyl takový problém, kdybych neabsolvovala i chemoterapii, po které mi je vždy špatně nejméně pět dnů. V té době nejsem schopna sama jet hromadnou dopravou.
28.12.2014

O úhradě odvozu sanitou na specializované vyšetření, či ambulantní léčení, či ošetření, z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje v tomto případě Váš ošetřující lékař. Činí tak na základě Vašeho aktuálního, zdravotního stavu. Je tedy plně v jeho kompetenci zvážit, zda jste schopna k léčení cestovat veřejnou dopravou, či nikoliv.

Pokud je tedy nutné, v souvislosti s onkologickou léčbou, vyřešit i dopravu pacienta – pojištěnce na ambulantní ošetření, může předepsat lékař i nutnou dopravu sanitou, či soukromým vozidlem. V takovém případě hradí zdravotní pojišťovna i tuto dopravu. Všichni předepisující lékaři, tj. nejen „praktičtí lékaři“ se řídí stejnými zásadami. Pokud se pojištěnec rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem, má podle § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nárok na náhradu cestovních nákladů v případě, že jeho zdravotní stav, podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře, neumožňuje dopravu běžným způsobem, bez použití dopravní zdravotní služby a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí. K indikaci a vyúčtování dopravy soukromým vozidlem je určen tiskopis VZP-39. Formulář „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Pokud předepíše ošetření a cestu lékař-specialista, jde úhrada do limitu jemu, či zdravotnickému zařízení, ve kterém pracuje (pokud je zaměstnancem). Pokud jezdíte na léčbu opakovaně, dopravu by mělo předepsat zdravotnické zařízení, kde je Vám poskytována.

Věc tedy konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem, vysvětlete mu situaci a požadujte předpis dopravy. Je ovšem možné, že vzhledem k limitům obsaženým v tzv. „Úhradové vyhlášce“ nebude snadné takovéto dopravy docílit.

Blíže o této problematice je možné se dočíst na webových stránkách VZP ČR zde.


Zdeněk Žižka
Jsem ZTP/P a zakoupil jsem auto v roku 2009.Tedy v době, kdy bylo možné koupit nové auto již po 5 letech.Od 2012 platí nové podmínky pro poskytování příspěvku na koupi motorového vozidla, tedy až po 10 letech.

Byl jsem ujištěn, že když jsem auto zakoupil před novými podmínkami platí pro mě 5 let.

Prosím o sdělení zda si mužu zakoupit nyní nové auto i s příslušnými slevami a příspěvky.Děkuji.Novák
3.4.2014

Vážený pane Nováku,
máte správné informace. Ten, komu byl poskytnut příspěvek na koupi motorového vozidla na základě dnes již neplatné vyhlášky č. 182/1991 Sb., může podat novou žádost o příspěvek na koupi motorového vozidla po uplynutí lhůty 5 let ode dne vyplacení posledního příspěvku.

 

 

Nová žádost se řídí aktuálně platným zákonem o poskytování dávek osobám se zdravtním postižením č. 329/2011 Sb., kde je i příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo). Mezi obecné podmínky nové žádosti patří: žadatel má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí (mezi výčet takových vad patří i plegie a těžké parézy končetin), je starší 3 let věku, pomůcka umožní sebeobsluhu či ji osoba potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, vzdělání, styku s okolím, osoba může pomůcku využívat. Mezi podmínky patří i to, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje či je dopravována - prokazuje se čestným prohlášením. Příspěvek na zvlášní pomůcku - motorové vozidlo se poskytne na dobu 120 kalendářních měsíců (10 let). Maximální výše tohoto příspěvku je 200 000 Kč. Skutečná částka je však v kompetenci Úřadu práce a stanoví se s přihlédnutím k ČETNOSTI a DŮVODU dopravy a současně vzhledem k PŘÍJMU osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k CELKOVÝM sociálním a majetkovým poměrům.
Pokud Vám bude příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo přiznán, můžete, tak jako dosud, žádat na finančním úřadě vrácení DPH. Doporučujeme sledovat individuální nabídky jednotlivých prodejců (na toto téma byla v posledních dnech vedena uživateli sítě Vozejkov.cz diskuze).

 

V rámci výše uvedeného zákona o poskytování dávek OZP nadále platí možnost podat (další) žádost na zvláštní pomůcku. Konkrétní pomůcky se určují podle seznamu pomůcek uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce 388/2011 Sb. "Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se ZP, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku". V tomto seznamu je uvedena i dodatečná úprava motorového vozdila - úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku, ale i speciální zádržní systémy, nikoli běžné autosedačky (např. čtyřbodové pásy). Ohledně výše příspěvku je to složitější, protože se obecně rozlišuje cena pomůcky. Pokud ale podáte žádost na ruční řízení a další potřebné úpravy vozidla uvedené v příloze č. 1 najednou, může ÚP přispět max. 350 000 Kč, s tím, že spoluúčast žadatele je 10% (pokud vzhledem k nízkým příjmům nepožádá o snížení spoluúčasti).


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit ojeté auto, slyšel jsem něco o EKO dani. Jsem vozíčkář, mám průkazku ZTP/P a plný invalidní důchod. Musím tuto daň platit i já? Děkuji za odpověď
27.1.2014

Pro úplnost uvádím výňatek k zákonu č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2011 Sb., o odpadech:

 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

§ 37e zákona č. 185/2001 Sb. nově zní:

(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných

autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již

vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

 (2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P,

dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

 (3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při

kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.

 (4) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu

s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b). 


Dominika Horáková
27.1.2014

Ekologická daň je poplatek, který se platí při registraci (přeregistraci) vozidla, které nesplňuje mezní limity emisí. Ekologická daň se platí u motorových vozidel podle jeho emisních limitů (ne podle stáří vozidla) – emisní limity naleznete ve velkém technickém průkazu vozidla.

Jestliže jste držitelem průkazu ZTP/P, jste od ekologické daně osvobozen. Pokud budete v budoucnu auto prodávat nebo převádět na jinou osobu, která ale nebude držitelem průkazu mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P), musí se ekologická daň uhradit (pokud již tato daň nebyla předchozím vlastníkem v minulosti zaplacena). Poplatek se tedy hradí pouze jednou, a to při první registraci nebo přeregistraci vozidla v České republice.

Více informací naleznete v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech.


Dominika Horáková
Kam mám poslat fotografii, na které mi někdo parkuje na mém invalidním místě? Jestli policii, městské policii?
Děkuji za odpověď.
12.11.2013

Dobrý den,

kontrola a sankce parkování na vyhrazeném stání je v kompetenci obecní (městské) policie viz.: §27, odst. 5, zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu (http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html) říká:  O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | 2
baner-skoda-neridit_550x160_4.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg