Je pravdivá informace, že v případě, že postižený je uživatelem exteriérového el. inv. vozíku, nemůže mu být přidělen mechanický inv. vozík aspoň ve standardním provedení? Dle informace od zdravotní pojišťovny a jiných zdravotně postižených, zdravotní pojišťovny přidělení mechanického odmítají se sdělením, že není nárok. Mohu k elektrickému vozíku obdržet i mechanický, který nutně potřebuji, protože elektrický exteriérový vozík není v bytě skoro použitelný a bez vozíku se nemůžu vůbec pohybovat?
1.12.2014

Tato informace není přesná. V případě souběhu elektrického invalidního vozíku (EIV) s mechanickým vozíkem pro užívání jedním uživatelem již velmi dlouho jedná CZEPA ve spolupráci s NRZP ČR a dalšími organizacemi s Ministerstvem zdravotnictví ČR i jednotlivými zdravotními pojišťovnami, aby byl tento stav lépe legislativně upraven. Tento problém je totiž velmi dobře znám. Náš spor tkví v tom, že organizace zastupující zájmy pojištěnců a uživatelů vozíků tvrdí, že EIV a mechanický vozík nejsou jedna a tatáž pomůcka, tzn. stejný zdravotnický prostředek. Zákon totiž zakazuje uhradit z veřejného zdravotního pojištění stejný zdravotnický prostředek, ve stejnou dobu, pro stejného pojištěnce, vícekrát. Pojišťovny samozřejmě tvrdí, že tyto vozíky jsou identický zdravotnický prostředek a odmítají z toho důvodu souběh vozíků hradit. Stanovisko pojišťoven je samozřejmě nesmysl, protože každý z vozíků je zcela jinak používán (má jiný způsob použití), ale pro pojišťovny je tento názor samozřejmě ekonomicky výhodnější.

Bohužel, za celou dlouhou dobu tohoto vyjednávání se zatím nenašla politická vůle (napříč všemi stranami) tuto situaci změnit. Zatím jsme tedy dospěli ke kompromisní dohodě s VZP ČR, že každý případ žadatele o tento souběh vozíků bude posuzovat přísně individuálně a pokud se prokáže, že ze zdravotních důvodů je tento souběh nevyhnutelný, pojišťovna oba vozíky svému pojištěnci schválí a zapůjčí. Tento proces však je bohužel zatím poměrně komplikovaný, není vůbec běžný a prokazování potřebnosti obou vozíků není pro pojištěnce vůbec jednoduché.

Organizace zastupující zájmy vozíčkářů nepovažují tento stav za ideální a i nadále se snaží o zpřesnění stávající legislativy tak, aby tento spor mezi zdravotními pojišťovnami a pojištěnci zcela zanikl. Aby nárok byl stanoven zákonem. Bohužel velmi těžko získávají mezi politiky, napříč politickým spektrem, spojence k tomu, aby úprava tohoto zákona byla navržena a schválena. I nadále ovšem chceme tento problém řešit a věřím, že se to v budoucnu nakonec podaří.

Jako resumé můžu sdělit, že tento souběh v zásadě, v jednotlivých případech možný je, ale jednání a dokladování nejsou vůbec jednoduchá a vše je nutné velmi dobře vyargumentovat a zdůvodnit.


Zdeněk Žižka
Zdravim, mám dotaz, ohledně žádosti o úhradu a zapůjčení elektrického invalidního vozíku z veřejného zdravotního pojištění v případě opakované žádosti o nový. Je správné, že když byl již jednou, nebo vícekrát před tím, schválen zdravotní pojišťovnou pojištěnci elektrický vozík, aby po 7 letech (dříve po 5 letech) musel znovu absolvovat při podání žádosti mnoho vyšetření u lékařů-specialistů a dodat vyjádření očního lékaře, psychologa, ortopéda, rehabilitačního lékaře, neurologa a svalové testy. Vše považuji za ponižující, protože se zdravotní stav uživatele, ve většině případů, nemění k lepšímu, ale spíše se zhoršuje. Naše onemocnění jsou často progresivní. Myslím, že nejsem s tímto názorem jediný a je nás více, kteří uvedené vyjádření od výše uvedených doktorů považuji za zbytečnou byrokracii. Myslím, že by stačilo vyjádření jednoho lékaře a to buď ortopéda, nebo neurologa, že stav se nezměnil. Dále si myslím, že by žádost mohla být při opakované žádosti daleko jednodušší. Jsem přesvědčen, že je takto složitý proces zbytečný.
1.12.2014

Velmi dobře chápu, že absolvování celé složité procedury při předpisu a schválení elektrického invalidního vozíku (EIV) je pro Vás problematické, zatěžující a může se Vám zdát dokonce ponižující. Musím však bohužel konstatovat, že vůbec nesdílím Váš názor, že tento proces při schvalování vozíku je zbytečný.

V případě, že Vám zdravotní pojišťovna zapůjčuje nový elektrický vozík poté, co jste již předtím elektrický vozík několik let (a třeba i bez jediného problému) užíval, nevzniká Vám automaticky nárok na schválení a zapůjčení nového vozíku. A v žádném případě pak ne automaticky po sedmi letech.  Sedm let užívání el. vozíku je v zákoně stanoveno jako směrná užitná doba, nikoliv jako životnost vozíku, která automaticky po sedmi letech končí. Směrná užitná doba je pouze o tom, že Vám po tomto čase vzniká pouze možnost předpisu nového EIV.

Samotný předpis ovšem probíhá tak, že nejdříve musí autorizovaný servis podat návrh na vyřazení starého EIV. To může udělat pouze v případě, že je původní EIV již natolik poškozen, či opotřebován, že jeho oprava již není možná, nebo není ekonomická (oprava by byla neúměrně drahá v poměru k ceně nového vozíku). Po tomto návrhu se dostaví od pojišťovny na technickou prohlídku krajský revizní technik, který nezávisle posoudí technický stav starého EIV z výše uvedeného pohledu. Pokud posoudí, že EIV je ještě opravitelný a oprava je ekonomická (není výrazně drahá), rozhodne vozík neodepsat. V takovém případě je vozík pouze opraven a i nadále používán po neomezenou dobu do chvíle, kdy nenastanou výše uvedené předpoklady pro jeho odpis. V praxi je pravidlem, že původní vozíky jsou používány mnohem delší dobu, než sedm let (cca 8 – 10 let).

Poté, jakmile je u starého EIV schválen jeho odpis, může teprve být předepsán EIV nový. V takovém případě je plně na místě, aby pojištěnec absolvoval znovu všechna potřebná vyšetření lékaři specialisty, o kterých se zmiňujete. Osm až deset let je totiž velmi dlouhá doba nato, aby se zdravotní stav uživatele EIV velmi radikálně změnil. A to ne směrem ke zlepšení zdravotního stavu, jak se domníváte, ale naopak k jeho radikálnímu zhoršení. Může se tak stát, že po této době již opravdu nemusí být uživatel schopen nový EIV bezpečně ovládat. A ten se samozřejmě zapůjčuje opět s perspektivou 8 - 10 let dalšího spolehlivého a bezpečného užívání.

Je třeba si uvědomit, že EIV využívá velmi různorodá skupina pojištěnců s různými, často velmi radikálně odlišnými diagnózami. U některých diagnóz, které jsou vysoce progresivní, skutečně může nastat situace, že pojištěnec již není schopen nadále vozík bezpečně a za všech podmínek ovládat. Jde především například o různé diagnózy muskulární dystrofie, psychická onemocnění, oční choroby, nebo další progresivní choroby. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby se ke zdravotnímu stavu konkrétního žadatele o EIV vyjádřili všichni jmenovaní lékaři specialisté, kteří přebírají zodpovědnost za to, že je plně schopen, z jejich pohledu, vozík bezpečně užívat. Zde nestačí, aby zdravotní stav posoudil pouze praktický lékař, neboť ten při některých diagnózách nemusí mít dostatečné odborné znalosti k posouzení momentálního zdravotního stavu žadatele, nebo může mít k dispozici jen velmi zastaralou dokumentaci od specialisty. Nebo, a to v horším případě, může pojmout své vyjádření pouze formálně, nebo na základě svých nadstandardních vztahů se žadatelem, může posoudit zdravotní stav žadatele neobjektivně jako nevyhovující, nebo naopak vyhovující pro užívání EIV, ačkoliv objektivní realita může být jiná.

Myslím, že je plně na místě jednou za tak dlouhou dobu tato vyšetření absolvovat. Tento postup nelze považovat za nějaký rozmar pojišťovny, šikanu, či dokonce ponižující proceduru. Je nutné si uvědomit, že pojišťovna přebírá plnou zodpovědnost za to, že zapůjčí EIV uživateli, který při jeho používání nezpůsobí žádnou škodu, nebo zranění ani sobě, ale ani svému okolí. Takový pojištěnec se totiž samozřejmě s EIV pohybuje i mezi lidmi na veřejných prostranstvích, nebo v hustém, silničním provozu.


Zdeněk Žižka
« | 1 | 2 | 3
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg