Dobrý den
Nevim jestli už se na to někdo tady ptal, ale stejně. Můj přítel spadl v práci z lešení a přerazil si bederní páteř obratel L2, sice může chodit, ale má problémy s erekcí. Erekce se sice dostaví, ale neni ani moc pevná a po chvíli, bez vyvrcholení odezní a neni boha ho zase postavit. Tak bych jen chtěla vědět jestli neexistují nějaké přípravky, prášky které by to zlepšili.
Předem dekuji za odpověď Topinka
5.12.2017

Dobrý den, při poškození míchy v bederní oblasti je erektilní dysfunkce obvyklá, záleží však na rozsahu poškození míchy, zda jde o její úplné nebo částečné přerušení. Poruchu erekce lze léčit perorálně tabletami, např. Viagrou (Sildenafil/I), Cialis (Tadalafil), Levitra (Vardenafil) a pokud jsou tyto léky málo účinné, je řešením intrakavernózní injekce s prostaglandinem (Karon, Caverject). Jde o aplikaci injekce do topořivých těles penisu. Je však důležité poradit se nejlépe na Vaší spádové spinální jednotce, která spolupracuje s neurourology a andrology či na andrologické klinice, např. v  Gynem v Praze, která se tímto problémem zabývá.

 

S pozdravem
Zdeňka Faltýnková
specialistka na spinální problematiku


Zdeňka Faltýnková
Jak postupovat, když částka na os. asistenta nestačí na všechny úkony kvůli kterým byla postiženému přiznána? To znamená, že jde o příspěvek. K něčemu, k čemu když inv. důchod nestačí ani na stravu?
29.6.2017
Pokud je člověk ve finanční nouzi, může na Úřadu práce podat žádost o podporu v rámci příspěvků státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné) či dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Je třeba počítat s tím, že ÚP může posuzovat žadatele a s ním společně posuzované osoby, testovat jejich příjmy. Bližší informace např. na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR či v rámci Integrovaného portálu MPSV ČR.
Pokud je žadatel o tuto podporu neúspěšný, je třeba hledat individuální řešení - ať už formou hledání aktivních možností změny (vzdělání, zaměstnání, bydliště, zajištění péče) či hledáním podpory v rámci žádostí mezi potenciálními sponzory nebo nadacemi.
Hana Sixtová
sociální pracovnice

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Kde je výslovně napsáno, že příspěvek na péči je určen na péči o sebe a domácnost?
29.6.2017
Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), § 7: "Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob."
Vyhláška č. 505/2006 Sb. přílohou č. 1 uvádí "Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby" v tomto znění:
"Příloha 1
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
a) Mobilita
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat
1. vstávání a usedání,
2. stoj,
3. zaujímat a měnit polohy,
4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,
5. otevírat a zavírat dveře,
6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,
7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.
b) Orientace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,
2. mít přiměřené duševní kompetence,
3. orientovat se osobou, časem a místem,
4. orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,
5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.
c) Komunikace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,
2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,
3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,
4. porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,
5. používat běžné komunikační prostředky.
d) Stravování
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
2. nalít nápoj,
3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,
4. najíst se a napít,
5. dodržovat stanovený dietní režim,
6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,
7. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
e) Oblékání a obouvání
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,
3. oblékat se a obouvat se,
4. svlékat se a zouvat se,
5. manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
f) Tělesná hygiena
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. použít hygienické zařízení,
2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,
3. provádět celkovou hygienu,
4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
g) Výkon fyziologické potřeby
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. včas používat WC,
2. zaujmout vhodnou polohu,
3. vyprázdnit se,
4. provést očistu,
5. používat hygienické pomůcky.
h) Péče o zdraví
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. dodržovat stanovený léčebný režim,
2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,
3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
i) Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,
2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,
3. styku se společenským prostředím,
4. stanovit si a dodržet denní program,
5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
j) Péče o domácnost
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,
2. manipulovat s předměty denní potřeby,
3. obstarat si běžný nákup,
4. ovládat běžné domácí spotřebiče,
5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,
6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,
7. obsluhovat topení,
8. udržovat pořádek."
Hana Sixtová
sociální pracovnice

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Existuje nějaký úkonový ceník podle kterého by si třeba quadruplegik mohl spočítat na kolik hodin a na co mu onen tzv. příspěvek na péči stačí?
29.6.2017

Vyhláška č. 505/2006 Sb. určuje maximální výše úhrady u jednotlivých sociálních služeb.

 

Pro ukázku vyjímám příklady:

​- Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu ...
- Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí...130 Kč za hodinu (za vymezené úkony péče o osobu), 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, 30 Kč (za dovoz/donášku jídla), 115 Kč (velký nákup), 70 Kč za kilogram prádla
​ (praní, žehlení)...
- Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb činí 130 Kč za hodinu​...
- Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí 210 Kč denně (ubytování, úklid, praní), 170 Kč denně za celodenní stravu, 75 Kč za oběd,​...
​- Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí 210 Kč denně
​ (ubytování, úklid, praní), ​170 Kč denně za celodenní stravu, 75 Kč za oběd,​...
Hana Sixtová
sociální pracovnice

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Proč se mě úředníci ÚP výhružně ptají, když mě náhodou tlačí někdo jiný než os. asistent, proč mě netlačí on když je za to státem placen?
29.6.2017

Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) v § 7, odstavci 2 mimo jiné uvádí: "Nárok na příspěvek má osoba..., která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc...., pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče ... nebo poskytovatel sociálních služeb...".

 

Současně tento zákon v § 29 uvádí: "Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda a)...,  b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče ... nebo poskytovatelem sociálních služeb ..., c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek ..."

 

Plné znění zákona o sociálních službách najdete zde.

 

Příspěvek na péči je pouze "příspěvek" - tedy že stát ZČÁSTI PŘISPÍVÁ potřebným občanům na potřebnou asistenci a péči.

 

Je tak pochopitelné, že část asistence, kterou člověk s postižením potřebuje, si musí hradit/dofinancovat z vlastních zdrojů. Stát zavedeným systémem vidí, že konkrétní člověk s handicapem má přiznaný nějaký stupeň potřeby péče (tedy stanovenou konkrétní výši příspěvku na péči) a sám si vybral, kdo mu potřebnou péči zajistí (formulář ÚP, ohlašovací povinnost) s tím, že jednotlivé poskytovatele (osoba blízká, asistent sociální péče či oficiální poskytovatel sociálních služeb) lze kombinovat . Řekněme, že pan XY má přiznaný III. stupeň příspěvku, pobírá proto 8.800 Kč, což mu pokryje cca 2 hodiny asistence denně. Sám si volí, kdo mu jakou měrou asistenci poskytuje - manželka jako osoba blízká, kamarád jako asistent sociální péče a firma ZZ jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb. A pokud pan XY potřebuje pomoc víc než z příspěvku na péči hrazené (v našem příkladě 2) hodiny péče, platí si koho chce z vlastních zdrojů. S poskytovatelem sociálních služeb je třeba mít sepsanou smlouvu; obecně pro případ kontroly je vhodné vést evidenci výplaty příspěvku (komu, kolik, ev. za jakou péči). 

  

Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
chtěla bych si stěžovat na postup posudkové komise MPSV, které jsme s dcerou podstoupily v rámci odvolání ke snížení příspěvku na péči. Šetření komise bylo prováděno tendenčně - vše již bylo rozhodnuto před naším příjezdem, v průběhu jednání komise, dle našeho názoru, argumentovala v rozporu s metodikou pro posuzování zdravotního stavu a v potaz brala pouze skutečnosti, které jí vyhovovaly.
Na MPSV ani nikde jinde jsme však nenalezly kontakt, kam bychom mohly svoji stížnost poslat. Poradíte?
Předem děkujeme za odpověď.
13.2.2017

Dobrý den,

pokud nejste spokojeni s postupem a rozhodnutím posudkové komise MPSV, můžete svoji stížnost adresovat JUDr. Jiřímu Veselému, Ph.D., řediteli odboru výkonu posudkové služby nebo jeho nadřízené Ing. Ivě Merhautové, MBA, náměstkyni pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV ČR.

Pokud bych Vám mohla být při sepisování stížnonosti nebo při dalším postupu proti rozhodnutí odvolací komise nápomocna, obraťte se na mě na e-mailové adrese horakova@czepa.cz.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice 


Dominika Horáková
Dobrý den, můžete mi prosím poradit. Bratr je již měsíc a 14 dní po pádu, kdy utrpel zlomeninu 7 a 6 th obratle s poranenim michy, nevime do jake míry je poranena, pry to nevi ani doktori . Po uraze lezel na míste urazu, nekolik hodin v zime. Po probuzeni necitil nohy ani brisko od oblasti pupíku dolů. Dnes díky bohu pocituje tlak jestlize se silne nekdo dotkne nohou nebo pri cviceni, zacina citit pravou polovinu bricha v leve polovine cítí šimrání. Za 14 dni bude přelozen do Hamzovy léčebny. Chtěla bych se zeptat jaky nazor mate na to když polozím otazku zda ma sanci na to ze se jednou postavi a bude chodit?? Take se chci zeptat, zda někdo máte zkušenosti s touto léčebnou a jaké. Předem Vám moc děkuji za odpovědi :)
2.2.2017

Dobrý den,

při úrazu s poraněním míchy jsou často poškozeny kosti i tkáně, několik týdnů po úraze je mícha v míšním šoku, otoku. Proto je několik prvních týdnů a měsíců i pro odborníky obtížné stanovit dlouhodobou prognózu. Určitě je ale zásadní, že je Váš bratr hospitalizován v síti spinálních jednotek (v rámci nemocnic) a spinálních rehabilitačních jednotek (v rámci rehabilitačních ústavů). Tato péče v rámci zařízení spinálního programu je vysoce odborná a komplexní, měla by zajistit vybavenost materiální, technickou i personální prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Pro Vaši informaci spinální rehabilitační jednotky jsou v ČR ve třech rehabilitačních ústavech: RÚ Kladruby, RÚ Hrabyně, Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk. Všechna tato pracoviště mají v léčbě a rehabilitaci pacientů s poškozením míchy tradici a splňují nastavené standardy.

 

Vnímáme, že pro naše klienty, ale i jejich blízké, je důležitá možnost seznámi se s následky poškození míchy, prevencí možných komplikací, využít odborné poradenství. Tedy i Vašemu bratrovi a Vám můžeme nabídnout možnost i opakovaných (osobních, telefonických, emailových, korespondenčních) konzultací, dále informace o publikacích a video programech, které naše asociace k tématu poškození míchy vydává. Více informací o nabídce služeb a programů asociace najdete na webové stránce CZEPA.

 

Ve Vaší nelehké situaci Vás můžeme podpořit, proto se na nás neostýchejte obrátit.

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, pro svou knihu "Trochu jiné mámy. Hovory o mateřství navzdory zdravotnímu hendikepu" hledám maminku na vozíku, která by byla ochotná se mnou udělat rozhovor. Podmínka je, že pro mateřství se rozhodla v době, kdy už byla na vozíku. Kvůli reprezentativnosti knihy bych taky velmi přivítala, kdyby šlo o maminku, která má dítě už větší, v pubertě nebo dospělé.
Na Parapleti mi poradili, že mám hledat skrze Váš portál, ale nevím, jakým způsobem lze takový inzerát zadat. Mohli byste mi s tím pomoci? Věc bohužel poměrně spěchá, jedná se o náhradu za jiný rozhovor, který se nepodařilo autorizovat.
Děkuji, Mgr. Petra Maťová
12.1.2017

Vážená paní magistro,

Vaši výzvu maminkám můžete zpracovat (jako zde úvodní odstavec) formou článku, který bude vidět na titulní straně portálu. Jako registrovaný uživatel se přihlásíte a v rámci účtu "můj profil" zvolíte záložku "příspěvky" - modré tlačítko "přidat příspěvek". 

 

Ve formuláři nového příspěvku můžete využít řazení kategorie "inspirace", podkategorie "publikace a DVD". Krátký popis, čeho se článek týká, je stručná pasáž, která se ostatním uživatelům zobrazuje pod názvem a ilustračním obrázkem a má nalákat k "rozbalení" celého článku. Také vybrání ilustračního obrázku zvýší atraktivnost vytvořeného článku, proto jen doporučuji tuto možnost využít.

 

Považuji za vhodné, abyste v článku blíže rozvedla způsoby, jakými je možné rozhovor vést a okruh otázek, kterých by se týkal. Samozřejmě nezapomeňte na kontakt, který potenciální zájemkyně mohou využít.

 

Vzhledem k osobním kontaktům s našimi klientkami pak mohu některé maminky na Váš článek s výzvou upozornit. 

Pokud byste měla s vytvořením článku potíže, ozvěte se telefonicky: 775 980 952.

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,

zajímá mne, jak se provádí dentální péče u kvadruplegika. Moje matka je v takovém stavu, že si neumím představit, že ji někdo dopraví do ordinace a posadí do zubařského křesla. Je nějaká možnost ošetření například v nemocnici v leže s dovozem sanitkou? Je něco takového možné v Plzni nebo Klatovech? Děkuji.
26.10.2016

Dobrý den,

Váš dotaz jsem konzultovala s kolegyní Zdeňkou Faltýnkovou, zdravotní specialistkou CZEPA​.

​Stomatologická​ péče je obvykle vázána na zubařské křeslo, které zajišťuje​ správnou polohu klienta/pacienta při ošetřování i napojení nezbytné​ techniky (osvětlení, přístroje atp.). Bohužel nemáme zkušenosti s možností dentálního ošetření jinak, než na zubařském křesle. V této souvislosti jako zásadní vnímáme otázku toho, zda Vaše maminka vzhledem ke svému zdravotnímu postižení dokáže udržet polohu na zubařském křesle a jak případně zajistit pomoc s přesunem na něj.

​ ​

​Pokud by maminka polohu na zubařském křesle udržela​, ​p​ředpokládáme, že máte možnost konzultovat s praktickým lékařem možnost předepsání transportu sanitou. V lokalitě Plzeňského kraje poskytuje osobní asistenci spolek Hewer, který máte možnost požádat o asistenci s přesunem maminky v ordinaci (z transportního lůžka na zubařské křeslo a zpět). 

 

​Pokud Vaše maminka disponuje elektrickým vozíkem s polohovacími zády,​ navrhujeme konzultovat s poskytovatelem ​stomatologické​ péče možnost ošetření na vozíku (s tím spojené otázky dopravy, přístupu do zdravotnického zařízení, manipulační prostory ordinace).

​ 

Zdá se nám vhodné konzultovat přímo s vybraným poskytovatelem péče. Pokud zvolíte ošetření v nemocnici, předpokládáme, že mají zkušenost s ošetřováním pacientů lůžkových oddělení, což považujeme za srovnatelnou situaci.

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den.
Jsem kvadruplegik, mám ZTP/P a je na mě napsán čerstvě postavený dům, ve kterém mám trvalý pobyt.
Jak jsem se dočetl na internetu měl bych být osvobozen od daně z nemovitosti.
Jakým způsobem mám dát vědět finančnímu úřadu, že mám ZTP/P, aby mi z té nemovitosti neposílal výměr daně? Dan z pozemku, na kterém dům stojí již platím.
Děkuji za odpověd.
19.10.2016

Dobrý den,

v zákoně o dani z nemovistosti se sice uvádí, že držitel průkazu ZTP/P může být osvobozen od daně z nemovitosti. Zároveň záleží ale také na tom, zda je dům ve Vašem vlastnictví zkolaudován (např. zanesen do katastru nemovitostí) jako budova obytného domu nebo budova určena pro rodinnou rekreaci:

- Pokud se jedná o budovu obytného domu, je osvobozen od této daně držitel průkazu ZTP/P, který ale je zároveň příjemcem příspěvku na živobytí dle zákona o hmotné nouzi nebo je příjemcem tohoto příspěvku osoba společně posuzovaná - např. matka, manželka, atd. (§ 9 odst. 1, písm. n) zákona č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitosti).

Tedy pouhé držení průkazu ZTP/P v případě obytného domu není z hlediska tohoto zákona dostačující pro osvobození od daně z nemovitosti. 

- Pokud se ale jedná o budovu pro rodinnou rekreaci, pro osvobození od této daně je postačující pouze držení průkazu ZTP/P (§ 9 odst. 1, písm. o) zákona č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitosti).

 

Pokud byste měl nějaké další nejasnosti, napište mi na e-mail horakova@czepa.cz

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice


Dominika Horáková
19.10.2016

Dobrý den,

v zákoně o dani z nemovistosti se sice uvádí, že držitel průkazu ZTP/P může být osvobozen od daně z nemovitosti. Záleží ale také na tom, zda je dům ve Vašem vlastnictví zkolaudován (např. zanesen do katastru nemovitostí) jako budova obytného domu nebo budova určena pro rodinnou rekreaci:

- pokud se jedná o budovu obytného domu, je osvobozen od této daně držitel průkazu ZTP/P, který ale je zároveň příjemcem příspěvku na živobytí dle zákona o hmotné nouzi nebo je příjemcem tohoto příspěvku osoba společně posuzovaná - např. matka, manželka, atd. (§ 9 odst. 1, písm. n) zákona č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitosti).

Tedy pouhé držení průkazu ZTP/P v případě obytného domu není z hlediska tohoto zákona dostačující pro osvobození od daně z nemovitosti. 

- pokud se ale jedná o budovu pro rodinnou rekreaci, pro osvobození od této daně stačí pouze držení průkazu ZTP/P (§ 9 odst. 1, písm. o) zákona č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitosti).

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem Maminka- 54 let, prodělala před 3mi měsíci masivní krvácení do mozku s prognózou - nemožnost přežít, po měsíci se probrala z kómatu. Nyní je na rehabilitačním oddělení, plně vnímá, komunikujeme gesty a pomocí písma. Má dobrou náladu, snaží se a dle rehabilitačních pracovníků se velmi lepší. Já jsem s ní hodiny a zlepšení je jednoznačné. Už začíná vydávat hlas a pomalu artikulovat. Myšlení je, krom orientace v čase, v pořádku. Usuzuje logicky, luštíme křížovky, plánujeme budoucnost (budu se o ni starat).

Bohužel se nám nedostává podpora lékařů - ani je nevídáme. Každý den ji myjeme, vozíme ven, stavíme na nohy pomocí speciálního lehátka, píšeme, pouštíme filmy, cvičíme pusu a dáváme už cca 10 lžiček jídla denně. Co ale dále - abychom ji učili nové věci? Co se týče pohybu - ten se lepší. Byla ochrnutá na levou polovinu těla, nohou již začíná reagovat. Pravá strana je téměř v pořádku. Sama je stále nepohyblivá - pouze rukou a nohou, poprvé se sama otočila na bok. Jak ji dále cvičit, motivovat? Do lázní ji nevezmou - má pleny, PEG a tracheostomii ( i když už na 90% odkašle sama).

Víte, jsem z toho zoufalá, když nevím, jak více jí pomáhat a vracet do života. Tatínek začal stavět nový, bezbariérový barák, ve starém domku budujeme pojezdy, díky kterým ji dostaneme do sprchy, bude se moci učit chodit, pomáhat mi v domácnosti (rozumějte, spíš se učit něco dělat).

Maminka je pro mne vším, budu se o ni starat a pracovat z domu. Často přemýšlím nad tím, zda je již v takovém stavu, že lze říci, že má předpoklad normální délky života? Nebo je stále brána za ležáka (posazujeme a postavujeme ji zatím cca 3-5 hodin denně, až bude doma, tak více), kde je doba dožití krátká? Zatím neměla žádnou infekci, žádný problém. Má ohromnou chuť do života. Děkuji.

27.9.2016

Dobrý den,

Česká asociace paraplegiků - CZEPA byla založena jako sdružení/spolek specializující se na pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy. Zdravotní postižení způsobené poškozením mozku má také svá specifika, ověřené způsoby rehabilitace, podpůrnou síť organizací a kontaktů. Právě z důvodu specializace na pomoc lidem se získaným poškozením mozku Vám doporučuji kontaktovat dvě společnosti:

 

ERGOAKTIV - Centrum moderní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku nabízí odborné poradenství, specializovanou rehabilitaci, denní stacionář a další služby.

 

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin nabízí poradenství, rehabilitační program, svépomocnou skupinu pro rodinné příslušníky a další služby.

 

Věřím, že v uvedených společnostech najdete pracovníky, kteří Vám poskytnou specializované poradenství, odpovědi na Vaše otázky, proberou s Vámi možnost rehabilitační podpory pro Vaši maminku, podporu ve formě sdílení s jinými rodinnými příslušníky osob s poraněním mozku a další užitečné informace, zkušenosti a služby.

Pokud byste na uvedených kontaktech neuspěla, spojte se s námi na telefonu 775 980 952.

 

Pevné zdraví a úspěšnou rehabilitaci Vaší mamince a Vám hodně sil a energie při řešení složité rodinné situace.

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
přítel zvažuje po 3 letech na vozíku obnovit živnost. Má ID III. stupně a příspěvek na péči 4400 Kč. Jedná se o nákup a prodej ojetých aut, takže by určitě pak byl plátce DPH. Mělo by to vliv na výši příspěvku na péči a důchodu? A jak to je s DPH? Děkuji za odpověd.
11.8.2016

Dobrý den,

výdělečná činnost příjemce invalidního důchodu ve III. stupni nemá vliv na výši příspěvku na péči či invalidního důchodu. Přítel tedy nemusí mít obavy, že by o tyto příspěvky přišel, pokud by si obnovil svoji činnost.

Pokud Váš přítel začne pracovat, přestane za něj ale stát hradit zdravotní pojištění a přestane dobu pobírání invalidního důchodu započítávat jako náhradní dobu důchodového pojištění. Vašemu příteli tak vznikne povinnost hradit si zdravotní pojištění a zároveň se bude moci přihlásit jako plátce sociálního pojištění. 

 

Povinnost platit DPH bude mít bez ohledu na to, zda je či není invalidní. Jedinou slevu, kterou lze uplatit v případě pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P je sleva na dani z příjmu. Více informací ohledně těchto slev by pak měl Vašemu příteli poskytnout místně příslušný finanční úřad.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice 


Dominika Horáková
« | 1 | 2 | 3 | »
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg